ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2
โครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนบนฐานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3
โครงการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดตาก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
4
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าและช่องทางการตลาด
โครงการปกติ
5
โครงการสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพสู่การจัดการท่องเที่ยว จังหวัดตาก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย
6
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
7
โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
8
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ
9
การบริหารจัดการโฮมสเตย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
10
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
ช่างเชื่อมโลหะ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
18
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ
19
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักศึกษาตามอัตลักษณ์
โครงการปกติ
20
เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
21
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
22
โครงการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ DSPM ตามบริบทเฉพาะของพื้นที่ใน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
23
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
24
โครงการส่งเสริมธุรกิจชุมชนทางด้านสมุนไพร ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
25
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสุ่การเปลี่ยนแปลงชุมชนยุคใหม่
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
26
การแพทย์แผนไทย (2563)
อนุปริญญา
27
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
28
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
29
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา
30
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา