ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
โครงการปกติ
2
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การสร้างลายผ้าโบราณจากลวดลายภายในวัดต่างๆ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้ลายผ้าจังหวัดสมุทรสาคร ระยะที่ 1
โครงการปกติ
4
โครงการทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ
5
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ของชาวไทยทรงดำ จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
6
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
7
การพัฒนามะพรา้วนำ้หอมสู่ตลาด Food Dilivery และการจัดของเสียจากกระบวนการแปรรูปมะพรา้วนำ้หอม
โครงการปกติ
8
การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ตรีผลาสู่ตลาดเชิงพาณิชย์
โครงการปกติ
9
โครงการวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผลลำไยอ่อนคัดทิ้งของลำไยพันธุ์พวงทอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นน้ำลำไยเข้มข้นที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
โครงการวิจัย
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
10
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
11
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ
12
โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ
13
การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การทำขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การทำน้ำเต้าหู้,ปาท่องโก๋,สังขยาใบเตย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การปฏิบัติการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
ผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า) ระดับ ๑
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 2
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 3
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 4
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
23
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ
24
โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยชุมชสมุทรสาคร
โครงการปกติ
25
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
26
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
27
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย ผ่านแนวทางสันทนาการสากล PPRP สู่การเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบสองภาษา
โครงการวิจัย
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
28
แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ภูมิปัญญาของชุมชนบริเวณอ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
29
โครงการวิจัยแลพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสมุนไพรป่าชายเลนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะห้วข้อเข่าของกลุ่มผู้สูงอายุแถบชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร กรณศึกษาต้นเหงือกปลาหมอ
โครงการวิจัย
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
30
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยผู้นำการเปลี่ยนแปลง
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
31
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
32
การจัดการโลจิสติกส์ (2562)
อนุปริญญา
33
การจัดการอุตสาหกรรม
อนุปริญญา
34
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
35
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา