ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
หลักสูตร การยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การตัดเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม จำนวน 30 ชั่วโมง
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2
ศิลปะบนผืนผ้าสร้างสรรค์วัฒนธรรมตะกั่วป่า
โครงการปกติ
3
ส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพังงา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4
โครงการส่งเสริมความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
5
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงแพะแบบมีส่วนร่วมโดยการประยุกต์ใช้หลักเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อลดต้นทุนการผลิตของกลุ่มเกษตรกรบ้านบางหว้า ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
โครงการปกติ
6
โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนด้านอาหาร
โครงการปกติ
7
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าจูด
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
8
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
9
โครงการวิทยาลัยชุมชนพังงาบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โครงการปกติ
10
การliveขายสินค้าบนแฟลตฟอร์มออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
การตลาดเพื่อสินค้าชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การตัดเย็บกระเป๋าผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การทำcontent สำหรับสินค้าชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกEเหนา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook,TikTok)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรป่าชายเลน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การพัฒนาทักษะการทำผ้าบาติก (Eเหนา)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่เศรษฐกิจ BCG
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลชก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลชก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
การสกัดเส้นใยจากก้านช่อดอกชก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
การออกแบบและตัดเย็บกระเป๋า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
27
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก(Eเหนา)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
28
สร้างชุมชนออนไลน์ด้วยธุรกิจ Digital Village
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
29
การพัฒนางานวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน
โครงการปกติ
30
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนในยุค Next Normal
โครงการปกติ
31
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ
32
โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โครงการปกติ
33
โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
34
โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
35
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ
36
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ
37
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
38
โครงการพัฒนากิจกรรมและสื่อการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
39
โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา วิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
40
โครงการส่งเสริมการปลูกและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
41
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
42
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
43
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา
44
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
45
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
46
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
47
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา