ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ)
ประกาศนียบัตร
2
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (การนวดเพื่อสุขภาพ)
ประกาศนียบัตร
3
โครงการพัฒนาหลักสูตรสัมฤธิบัตร (การออกแบบกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์)
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4
ส่งเสริมงานทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
โครงการปกติ
5
สืบสานงานหัตถศิลป์ท้องถิ่นพังงา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
6
โครงการส่งเสริมความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
7
โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนด้านอาหาร
โครงการปกติ
8
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นบ้านท่าจูด
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
9
การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
10
โครงการวิทยาลัยชุมชนพังงาบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โครงการปกติ
11
TikTok Marketing & Advertising
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การเขียนแผนธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การทำขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การทำขนมเบเกอรี่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การทำของที่ระลึกจากผ้าบาติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้สีธรรมชาติ (Eco Print)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การผลิตสื่อสร้างสรรค์บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การผสมเครื่องดื่มค็อกเทล(Cocktail)และม็อกเทล(Mocktail)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การพัฒนาทักษะอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
การออกแบบเสื้อผ้า (Costume design)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
ตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
ตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
27
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
28
อาหารและขนมพื้นถิ่นพังงา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
29
อาหารและขนมพื้นบ้านพังงา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
30
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
โครงการปกติ
31
การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้
โครงการปกติ
32
โครงการนิเทศการจัดการศึกษาและนิเทศการจัดการศึกษา
โครงการปกติ
33
โครงการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โครงการปกติ
34
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
35
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ
36
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
37
โครงการชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ศิลปะและดนตรีด้วยหัวใจสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
38
โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา วิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
39
โครงการส่งเสริมการปลูกและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
40
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
41
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
42
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา
43
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
44
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา
45
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา
46
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
47
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
48
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา
49
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา