ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2
การจัดการความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผ้าทอมือจังหวัดตราดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3
การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
4
โครงการการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ GMP
โครงการปกติ
5
โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตราดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
6
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
7
วิทยาลัยชุมชนตราดถ่ายทอดภูมิปัญญาพัฒนานวัตกรรม
โครงการปกติ
8
การจักสานผลิตภัณฑ์จากใบจาก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
9
การจับจีบผ้า1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
10
การตัดผมชาย ระดับ1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
การตัดผมชาย ระดับ2
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การทำขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การทำขนมปังสอดไส้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การประกอบอาหารไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การแปรรูปเห็ด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การพัฒนาเส้นใยสับปะรดเพื่อใช้ทอผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การร้อยมาลัยดอกไม้สด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
ข้าวเกรียบสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
ธุรกิจเค้กหน้านิ่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
ธุรกิจสบู่จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
ผู้สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
23
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการปกติ
24
โครงการการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความพึงพอใจ และแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนตราดสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
25
โครงการพัฒนาทักษะผู้สอนวิทยาลัยชุมชนตราดในศตวรรษที่ 21: ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้
โครงการปกติ
26
โครงการพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
27
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
28
โครงการพัฒนาหลักสูตรสำหรับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตราด
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
29
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
30
โครงการสตีมศึกษา (STEAM Education) เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
31
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาจังหวัดตราดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
32
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
33
โครงการผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงชุมชน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
34
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
35
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
36
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
37
เกษตรและการแปรรูป
อนุปริญญา
38
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
39
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา