ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
ประกาศนียบัตร
2
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4
การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
5
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ GMP สู่การตลาดอย่างสร้างสรรค์
โครงการปกติ
6
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตราดสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
7
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
8
โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่น
โครงการปกติ
9
การใช้ Google Application เพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
10
การบริหารการเงินส่วนบุคคล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
ช่างตัดผมบุรุษ ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
ช่างตัดผมบุรุษ ระดับ 2
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
ช่างตัดผมสุภาพบุรุษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
ผู้ประกอบการขนมอบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
ผู้ประกอบการขนมอบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
ผู้ประกอบอาหารไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
ผู้สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
ผู้สูงอายุห้วยแร้งกับชีวิตวิถีใหม่(New Normal)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
พนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
ภาษาจีนกลางสำหรับร้านอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
สมุนไพรในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
สมุนไพรในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
23
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการปกติ
24
โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
25
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โครงการปกติ
26
โครงการพัฒนาผู้สอนสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
27
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
28
โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตราด
โครงการปกติ
29
โครงการศึกษาความต้องการในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตราด
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
30
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
31
โครงการ UNPLUGGED CODING พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
32
โครงการการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้การจักสานคลุ้มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบมีส่วนร่วม
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
33
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
34
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
35
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
36
การท่องเที่ยว
อนุปริญญา
37
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
38
เกษตรและการแปรรูป
อนุปริญญา
39
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา
40
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา