ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2
โครงการจัดการความรู้การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มภูมิปัญญาผ้าจก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ
3
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าด้วยเทคนิคการเขียนเทียนและการเพ้นท์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4
โครงการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าพื้นเมือง
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
5
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากผลิตผลชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
โครงการปกติ
6
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบการให้บริการด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดแพร่
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
7
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
8
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้บริการวิชาการและมวลชนสัมพันธ์สู่ชุมชน
โครงการปกติ
9
กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
10
การใช้โปรแกรมสำนักงานในยุคดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
การตกแต่งผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การตัดเย็บกระเป๋าผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การตัดเย็บกระเป๋าผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การทำของชำร่วย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การทำผักไมโครกรีนเชิงการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การประดิษฐ์ตุงล้านนา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การประดิษฐ์ตุงล้านนา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การแปรรูปอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
ขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
ขนมอบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
ขนมอบขั้นสูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
เทคนิคการแต่งหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
เทคนิคการแต่งหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
27
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
28
นักบินโดรนเพื่อการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
29
ร้านค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
30
อาหารไทยจานเดียว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
31
อาหารไทยสี่ภาค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
32
การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการวิจัยสู่การขับเคลื่อนองค์การเพื่อจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
33
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ
34
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยชุมชนแพร่
โครงการปกติ
35
โครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โครงการปกติ
36
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแพร่
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
37
การส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยผ่านสื่อนิทาน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
38
การพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ไม้สักวิทยาลัยชุมชนแพร่ มุ่งสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
39
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
40
โครงการพัฒนาผู้นำชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
41
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
42
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
43
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
44
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
45
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
46
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา