ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (การตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม)
ประกาศนียบัตร
2
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสร้างสรรค์จากผ้าปาเต๊ะ)
ประกาศนียบัตร
3
โครงการจัดหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ
4
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
โครงการปกติ
5
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
6
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญทางศาสนาของชาวไทยมุสลิม
โครงการปกติ
7
ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
8
ศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทุนวัฒนธรรม อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
9
พัฒนาทักษะอาชีพบนพื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
10
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ชุมชนตำบลมะรือโบตก
โครงการปกติ
11
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย
12
โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชน พื้นที่เป้าหมาย วิสาหกิจชุมชนกระจูดบ้านใหญ่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย
13
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
14
โครงการส่งเสริมการจัดทำบทเรียนออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
15
Bakery in-Trend
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มยอดนิยม (Digital Marketing)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน (Mobile Journalist : MoJo)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การตัดเย็บเสื้อผ้าสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การทำชาชัก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
การทำโรตีและชาชัก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
การนวดแผนไทยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
การนำเสนองานด้วยโปรแกรมยอดนิยม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
การเป็น YouTuber อาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
27
การเพิ่มมูลค่าผ้าพื้นถิ่น (กระเป๋าด้วยมือ)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
28
การสร้าง Portfolio on cloud
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
29
ขนมอบเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
30
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
31
เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
32
ช่างปูกระเบื้อง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
33
ช่างปูน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
34
ช่างเพ้นท์เล็บ และ เพ้นท์เฮนน่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
35
เทคนิคการติดตั้งและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
36
บาริสต้ามืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
37
ผู้ประกอบธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (Street Food)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
38
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ตามแนวทางการจัดการศึกษา ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สู่สมรรถนะ (Outcome-Based Education: OBE)
โครงการปกติ
39
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการปกติ
40
โครงการ: ประกันคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ
41
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นกำลังคนในอนาคต
โครงการปกติ
42
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการปกติ
43
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
44
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลคำสู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน
โครงการปกติ
45
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการวิจัย
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
46
โครงการ ส่งเสริมนวัตกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ เชิงพื้นที่อำเภอแว้ง และอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
47
ผ้าปาเต๊ะอัตลักษณ์มลายูสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา และปัตตานี อย่างยั่งยืน
48
การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
49
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ
50
โครงการวิจัยการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ปลาส้มกลุ่มอาสาทำดีบ้านกรือซอ ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย
51
โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
52
การพัฒนาครูนักวิจัยเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดนราธิวาส.
โครงการวิจัย
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
53
ศูนย์เรียนรู้ผ้าปาเต๊ะ เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
54
โครงการ การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชสมุนไพรดาหลาในพื้นที่บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้
55
การส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
56
การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการชุมชน ของผู้เปราะบาง ผู้ว่างงาน หรือผู้ที่ขาดโอกาสบ้านเชิงเขาตำบลปลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
57
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
58
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
59
การจัดการชุมชน (2565)
อนุปริญญา
60
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์
อนุปริญญา
61
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
62
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
63
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา
64
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา
65
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา
66
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
67
เกษตรและการแปรรูป
อนุปริญญา
68
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
69
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา