ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)
ประกาศนียบัตร
2
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพสู่ชุมชน
โครงการปกติ
3
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถแรงงานและการทดสอบสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
5
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านกรือโต๊ะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
6
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพบนพื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
7
โครงการชุมชนสร้างสุข สู่การเป็นผู้ประกอบการ ตำบลลูโบ๊ะบือซา ตามแนว BCG
โครงการปกติ
8
โครงการพัฒนาอาชีพด้วยทุนในชุมชนของชุมชนตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ชุมชนตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
9
จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตาม Model BCG ในพื้นที่ตำบลมะรือโบตก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
10
โครงการผลิตสื่อเพื่อจัดทำบทเรียนออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
11
Bakery in-Trand
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การจัดการมินิฟาร์มบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มยอดนิยม (Digital Marketing)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน (Mobile Journalist : MoJo)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การตัดเย็บเสื้อผ้าสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การแต่งหน้าพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การทำครัวซองฝรั่งเศษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
การทำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
การทำผ้าบาติก 3 มิติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
การทำโรตีและชาชัก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
การนวดแผนไทยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
การนำเสนองานด้วยโปรแกรมยอดนิยม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
27
การบรรเลงดนตรีไทยวงเครื่องสาย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
28
การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
29
การปลูกผักยกแคร่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
30
การเป็น YouTuber อาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
31
การพัฒนาบุคลิคภาพในอาชีพนักบริการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
32
การเพิ่มมูลค่าผ้าพื้นถิ่น (กระเป๋าด้วยมือ)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
33
การเลี้ยงโคเนื้อโคขุนเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
34
การสร้างฐานข้อมูลออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
35
การสร้างเพจอย่างมืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
36
การสร้างโลกเสมือนจริงด้วย Metaverse
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
37
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
38
ข้าวมันไก่เบตง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
39
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
40
เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
41
ช่างเซรามิกส์มืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
42
ช่างเพ้นท์เล็บ และ เพ้นท์เฮนน่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
43
เทคนิกการพูดในที่ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
44
เทคนิคการติดตั้งและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
45
บาริสต้ามืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
46
ผู้ประกอบธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (Street Food)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
47
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
48
ศิลปะการผูกผ้าและการจีบผ้าในงานพิธีการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
49
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการปกติ
50
การพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ตามแนวทางการจัดการศึกษา ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สู่สมรรถนะ (Outcome-Based Education: OBE)
โครงการปกติ
51
โครงการ: ประกันคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ
52
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ
53
พัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
54
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปาเต๊ะสร้างสรรค์เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใต้
โครงการปกติ
55
โครงการห่วงโซ่คุณค่าและแนวทางการพัฒนาโกโก้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
56
โครงการวิจัย การพัฒนาครูนักวิจัยเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
57
ศูนย์เรียนรู้ผ้าปาเต๊ะ เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
58
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจรด้วยโมเดลทางเศรษฐกิจBCGพื้นที่บ้านควนกาแม ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
59
เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้
60
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพเพื่อวิถีพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
โครงการปกติ
61
การพัฒนาทักษะการสร้างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเศษผ้าเหลือทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของ BCG
โครงการปกติ
62
การพัฒนาทักษะและกระบวนการตัดเย็บเสื้อเชิ้ตในโรงงานอุตสาหกรรม
โครงการปกติ
63
โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ
64
โครงการนวัตกรรมเชิงสร้างสรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้งด้วยภูมิปัญญา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG โมเดล ที่ยั่นยืน
โครงการปกติ
65
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนฐานเศรษฐกิจ BCG ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
66
โครงการสร้างโอกาสสร้างอาชีพจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ต.ลูโบ๊ะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
โครงการปกติ
67
ส่งเสริมการจัดการเกษตรแม่นยำ (Precision Farming)ในยุค 4.0
โครงการปกติ
68
ส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์เรือกอและ
โครงการปกติ
69
ส่งเสริมอาชีพชุมชนตำบลมะรือโบตก
โครงการปกติ
70
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่กลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ
71
อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ
โครงการปกติ
72
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากความหลากหลายของทรัพยากรในท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนตาม BCG Model
โครงการวิจัย
73
การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกไม้ยางพารา(โครงการนวัตกรรมเชิงสร้างสรค์จากวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้งด้วยภูมิปัญญา เพื่อขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจ BCG โมเดลที่ยั่นยืน
โครงการวิจัย
74
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน GMP
โครงการวิจัย
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
75
เสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
76
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
77
การท่องเที่ยว
อนุปริญญา
78
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
79
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
80
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา
81
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
82
เกษตรและการแปรรูป
อนุปริญญา
83
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
84
เทคโนโลยีการเกษตร
อนุปริญญา