ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
: โครงการยกระดับฝีมือช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างเย็บเสื้อผ้า ระดับ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2
โครงการมุ่งมั่น อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม วิถีศาสนา ถิ่นยาลอ
โครงการปกติ
3
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสาน ยกระดับเส้นทางวัฒนธรรมกินได้วิถีชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4
1.โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
5
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารในพื้นที่ชายแดนใต้
โครงการปกติ
6
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำเกษตร (ปลูกผักยกแคร่) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิต
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
7
จัดทำสื่อออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
8
โครงการเผยแพร่ผลงานและการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ
9
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
10
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
การออกแบบเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
ขนมหวานในร้านคาเฟต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
หลักสูตรการขายสินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างไรให้โดนใจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
หลักสูตรการซ่อมแซมและดัดแปลงรูปทรงเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
หลักสูตรการตัดเย็บผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมตามสมัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเพื่อก้าวสู่มืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
หลักสูตรการทำโรตีและชาชัก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
หลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
หลักสูตรการผลิตเบเกอรี่เพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
หลักสูตรคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office 365
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
23
การส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน วิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
24
โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ
25
โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
โครงการปกติ
26
โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
โครงการปกติ
27
โครงการส่งเสริมนักศึกษามีจิตอาสาเพื่อพัฒนาบ้านเรา
โครงการปกติ
28
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ
29
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรงงาน
โครงการปกติ
30
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
31
เสวนาผู้ประกอบการด้านความเป็นเลิศของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
32
โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
33
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไก่เบตงอารมณ์ดี (Free range) ของศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
34
การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
35
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการปกติ
36
โครงการงานวัฒนธรรม รักษศิลป์ ถิ่นตะโล๊ะหะลอ สู่วิถีการอยู่ร่วมกัน
โครงการปกติ
37
โครงการจิตอาสาสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ
38
โครงการส่งเสริมกระบวนเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ
39
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อหลวง ร.9 จังหวัดชายเเดนภาคใต้
โครงการปกติ
40
โครงการส่งเสริมการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาคนและชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้
41
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
42
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
43
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
44
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
45
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา
46
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
47
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
48
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา
49
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา