ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer ; YSF)
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2
โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ
3
โครงการทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม อาซูรอสัมพันธ์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
5
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูปบ้านสลินดง
โครงการปกติ
6
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหอยกันบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลตะลุบัน
โครงการปกติ
7
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
8
โครงการศึกษาบริบทชุมชนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลหนองแรต
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
9
โครงการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์องค์ความรู้ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
10
โครงการการปรับปรุงหลักสูตรและประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
โครงการปกติ
11
โครงการฝึกอบรมการขายออนไลน์ผู้เริ่มต้นสู่การเป็นมืออาชีพ
โครงการปกติ
12
การชงเครื่องดื่มและการจัดการร้านเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยมสู่อาชีพอิสระ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การทำขนม Coffee break
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การทำเค้ก-แต่งหน้าเค้กและการจัดการร้านเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
20
โครงการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
โครงการปกติ
21
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ
22
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ
23
โครงการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โครงการปกติ
24
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรอนุปริญญาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการปกติ
25
โครงการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษา
โครงการปกติ
26
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
27
โครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
28
โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย
โครงการปกติ
29
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทางเลือก สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
30
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ หลักสูตรอนุปริญญา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ
31
โครงการส่งเสริมความรู้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียนวัดผล และประเมินผลนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ
32
โครงการสร้างความเข้าใจผู้รับผิดชอบหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
33
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom สำหรับนักศึกษาใหม่
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
34
โครงการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิต สู่ความสำเร็จ ของเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม EF (เพื่อขยายผลกลุ่มเป้าหมายใหม่) บูรณาการร่วมกับนักศึกษาสาขาปฐมวัย )
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
35
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
36
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
37
โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ
38
โครงการประเมินศักยภาพชุมชน
โครงการปกติ
39
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
40
โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนภายใต้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ
41
โครงการศึกษาชุมชนต้นแบบและแลกเปลี่ียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพุวัฒนธรรม
โครงการปกติ
42
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สันติศึกษา
โครงการปกติ
43
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการปกติ
44
โครงการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มงานช่างศิลป์ท้องถิ่น
โครงการปกติ
45
โครงการสืบสานงานช่างศิลป์ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
46
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
โครงการปกติ
47
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้
48
การผลิตธูปสมุนไพรไล่ยุง
โครงการปกติ
49
โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส สงขลา ยะลา และ ปัตตานี)
โครงการปกติ
50
โครงการพัฒนคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาน้ำซอสปรุงรสนาสิดาแฆ
โครงการปกติ
51
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร : สเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้
โครงการปกติ
52
โครงการพัฒนาไม้ท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านละหาร ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
53
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ สะนอเมี่ยง (พอ) คำ ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
54
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากเห็ด : น้ำพริกเห็ดสวรรค์ , ทอดมันเห็ด
โครงการปกติ
55
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มตือปงเกาะจัน ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
56
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการทำกระยาสารท ตำบลตอหลัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
57
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการทำครองแครงกรอบ ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
58
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพน้ำพริกไก่กรอบ ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
59
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการประกอบอาชีพการปลูกผักยกแคร่
โครงการปกติ
60
โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มเยาวชนช่างไม้ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
61
โครงการพัฒนาอาชีพการทำขนมโดนัทจิ๋วและโรตีกรอบจิ๋ว ชุมชนป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
โครงการปกติ
62
โครงการพัฒนาอาชีพการทำเครื่องแกงบ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
63
โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
64
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จักสานก้านจากเมืองสาย
โครงการปกติ
65
โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกตาลแช่อิ่มสู่อาชีพที่ยั่งยืน ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
66
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มครัวเรือนยากจน
โครงการปกติ
67
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการปกติ
68
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยแมลงภู่ หอยแครง และปลากะพง ป่าชายเลน ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
69
โครงการสำรวจและศึกษาความต้องการพัฒนาอาชีพ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
70
โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
71
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
72
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
73
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
74
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
75
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา
76
อิสลามศึกษา (2562)
อนุปริญญา