หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 12,040 7,500 62.29
2
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรมบ้านใหม่ไทยพัฒนา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 50,000 26,600 53.20
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมการมีงานทำจากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 230,000 139,022 60.44
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การพัฒนาการตลาดยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 35,000 0 0.00
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาติ
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
3
โครงการข้าวอินทรีย์ วิถีสระแก้ว : การทำนาข้าวอินทรีย์ด้วยปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
โครงการปกติ 65,000 62,732 96.51
4
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านพระเพลิง
โครงการปกติ 60,000 38,551 64.25
5
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าจากภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าสู่เศรษฐกิจชุมชน
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
6
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้อั่วกล้วยสมุนไพรบ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 65,000 64,537 99.29
7
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และบริการวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว)
โครงการปกติ 1,214,000 554,356 45.66
8
โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เสื่อยกลายบ้านท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
โครงการปกติ 50,000 49,484 98.97
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 66,000 33,000 50.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 63,600 33,502 52.68
2
โครงการสร้างอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 37,600 37,597 99.99
3
การเกษตรแบบมินิมอลในยุคโควิด 19
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 9,900 66.00
4
การค้าออนไลน์สำหรับชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 13,530 56.38
5
การทำขนมอบเบเกอรี่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 27,716 92.39
6
การทำบัญชีครัวเรือน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 10,867 72.45
7
การทำผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
8
การทำหมอนสม็อค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 14,944 71.16
9
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,000 0 0.00
10
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
11
การสานตะกร้าจากเชือกสังเคราะห์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,500 16,656 77.47
12
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 13,500 90.00
13
งานสานจากหญ้าแฝก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,000 0 0.00
14
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,000 5,075 22.07
15
ร่มผ้าขาวม้านาโน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,500 0 0.00
16
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,000 11,700 73.13
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการปกติ 25,000 25,000 100.00
2
โครงการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 4,000 2,000 50.00
3
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
4
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
5
โครงการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 105,000 75,000 71.43
6
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 78,600 75,216 95.69
7
โครงการพัฒนาสื่อ ตำรา และเอกสารประกอบการสอน
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
8
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
9
โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
โครงการการพัฒนาส่วนประสมการตลาดธุรกิจอาหารออนไลน์ครบวงจรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 250,000 124,530 49.81
2
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 70,000 68,916 98.45
3
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 240,000 220,452 91.86
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการส่งเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) ในเด็กปฐมวัยจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 65,000 57,314 88.18
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องถิ่นบ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 100,000 18,218 18.22
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 100,000 97,593 97.59
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
5
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
6
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
7
วิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
8
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,606,840 2,055,008 56.98