หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาการร่อนแร่ จังหวัดระนอง
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
2
โครงการสืบสานเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดระนอง
โครงการปกติ 12,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
การจัดการความรู้และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 240,000 133,380 55.58
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
โครงการปกติ 65,250 19,086 29.25
2
โครงการเกษตรบูรณาการ
โครงการปกติ 65,250 50,810 77.87
3
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นเมืองจังหวัดระนอง
โครงการปกติ 65,250 2,250 3.45
4
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอาหารพื้นเมือง
โครงการปกติ 65,250 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการสร้างผู้ประกอบการชุมชนวิถีใหม่
โครงการปกติ 72,000 8,000 11.11
2
โครงการจัดหลักสูตรสัมฤทธิบัตรสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์
โครงการปกติ 66,600 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการปกติ 51,300 36,300 70.76
2
English for Basic Communication
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 21,000 127.27
3
การจัดและตกแต่งสถานที่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,100 17,850 77.27
4
การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 15,000 90.91
5
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,950 0 0.00
6
การถ่ายภาพและตัดต่อ Clip Video
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,100 0 0.00
7
การทำ-ตกแต่งขนมและอาหารว่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 48,300 56,700 117.39
8
การทำผลิตภัณฑ์จักสาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,100 0 0.00
9
โปรแกรมสำนักงานยุคดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,050 0 0.00
10
ผลิตภัณฑ์ประยุกต์จากสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 46,200 29,400 63.64
11
ภาษาพม่าสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
12
เรียนรู้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,100 19,110 82.73
13
ออกแบบของที่ระลึก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,100 21,000 90.91
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาและผู้รับบริการ วิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
2
โครงการทดสอบสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนระนอง เช่น ทักษะดิจิทัล ทักษะภาษา ทักษะมาตรฐานสาขาวิชาหรืออาชีพ
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
3
โครงการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการปกติ 30,000 29,950 99.83
4
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้
โครงการปกติ 20,000 6,000 30.00
5
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ TQF
โครงการปกติ 50,000 20,650 41.30
6
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โครงการปกติ 20,000 3,400 17.00
7
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาระดับอนุปริญญา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ
โครงการปกติ 60,000 32,800 54.67
8
โครงการพัฒนาหลักสูตรและศึกษาการออกกลางคันนักศึกษาอนุปริญญา
โครงการปกติ 48,300 0 0.00
9
โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
10
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการปกติ 30,000 7,200 24.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การใช้วรรณกรรมเป็นฐานรูปแบบสื่อนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
สร้างคนต้นแบบปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในชุมชน
โครงการปกติ 100,000 44,710 44.71
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
โครงการปกติ 100,000 27,596 27.60
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
5
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
6
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
7
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 1,743,700 717,192 41.13