หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
การใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
โครงการปกติ 50,030 15,150 30.28
2
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อการยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 12,000 4,500 37.50
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 65,110 28.31
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก
โครงการปกติ 90,500 65,721 72.62
2
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มอาชีพสู่เศรษฐกิจท้องถิ่น
โครงการปกติ 200,000 50,512 25.26
3
โครงการส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์เชิงพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์จากทุนชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
โครงการปกติ 200,000 72,980 36.49
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ทักษะวิชาชีพการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 107,000 37,700 35.23
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 100,000 55,000 55.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โครงการปกติ 13,300 5,620 42.26
2
โครงการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
3
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการปกติ 8,000 5,250 65.63
4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ควบคุมเรือโดยสารประเภทเรือยนต์เร็วสปีดโบ๊ท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการปกติ 28,600 0 0.00
5
การใช้สมาร์ทโฟนสำหรับผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
6
การตลาดออนไลน์สำหรับวิสาหกิจชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,500 0 0.00
7
การตัดเย็บชุดสตรีพหุวัฒนธรรม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 120,000 120,000 100.00
8
การทำติ่มซำเพื่อการประกอบอาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,000 100.00
9
การทำน้ำพริกสำเร็จรูป
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 22,500 100.00
10
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
11
การผลิตสบู่จากน้ำมันปาล์มสด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 0 0.00
12
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 30,000 100.00
13
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 0 0.00
14
ขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
15
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 45,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 80,000 18,900 23.63
2
โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการปกติ 130,000 63,125 48.56
3
โครงการมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการปกติ 80,000 76,000 95.00
4
ประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 105,500 105,500 100.00
5
อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 40,000 2,630 6.58
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ สังคม ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกตรี
โครงการปกติ 65,000 44,400 68.31
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
การจัดการความรู้พืชสมุนไพร (ขมิ้น) ในจังหวัดสตูล
โครงการปกติ 100,000 50,000 50.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชนด้านการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โครงการปกติ 100,000 49,400 49.40
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
5
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
6
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
7
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,075,430 1,038,998 50.06