หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดตราด
โครงการปกติ 50,000 3,200 6.40
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการ การจัดการความรู้ แะสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 44,409 19.31
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ 100,000 71,241 71.24
2
โครงการพัฒนาทักษะและความรู้การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
โครงการปกติ 280,000 0 0.00
3
โครรงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
โครงการปกติ 80,000 14,666 18.33
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาชีพชุมชน
โครงการปกติ 151,050 14,000 9.27
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ 100,000 18,310 18.31
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นถิ่นตราดบนฐานทุนทรัพยากร
โครงการปกติ 66,650 43,285 64.94
2
การทำ Video Content Marketing ด้วย Application บนสมาร์ทโฟน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 0 0.00
3
การทำป้ายชื่อ ของชำร่วย ด้วยเครื่องเลเซอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
4
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 21,000 100.00
5
การเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 0 0.00
6
การสร้างร้านค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
7
ธุรกิจขนมเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 0 0.00
8
ธุรกิจเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
9
ธุรกิจสบู่จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 21,000 100.00
10
ผู้ประกอบการการแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 0 0.00
11
อาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โครงการปกติ 52,000 12,000 23.08
2
โครงการการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 20,000 20,220 101.10
3
โครงการพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา (TQF) และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 90,960 0 0.00
4
โครงการพัฒนาผู้สอนวิทยาลัยชุมชนตราดสู่การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 86,340 81,218 94.07
5
โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตราด
โครงการปกติ 50,000 19,800 39.60
6
โครงการวิจัยการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมผู้เรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน
โครงการปกติ 22,300 22,300 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด
โครงการปกติ 400,000 29,553 7.39
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
โครงการปกติ 500,000 112,021 22.40
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)
โครงการปกติ 65,000 28,083 43.20
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 30,198 30.20
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
เกษตรและการแปรรูป
อนุปริญญา 0 0 0
6
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,739,300 636,504 23.24