หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ช่างศิลป์พื้นถิ่นด้านงานไม้แกะสลักจังหวัดแพร่ เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
2
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาการผลิตไม้แกะสลัก
โครงการปกติ 12,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปกติ 230,000 61,280 26.64
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากผลิตผลชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โครงการปกติ 120,000 60,400 50.33
2
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ไม้สักวิทยาลัยชุมชแพร่ ปี 2565
โครงการปกติ 580,000 370,891 63.95
3
ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารด้านบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าเพื่อส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โครงการปกติ 100,000 24,389 24.39
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 56,020 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านออนไลน์
โครงการปกติ 100,000 46,600 46.60
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
1
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแพร่
โครงการปกติ 300,000 111,692 37.23
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้บริการวิชาการและมวลชนสัมพันธ์สู่ชุมชน
โครงการปกติ 30,000 16,960 56.53
2
กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 41,250 37,424 90.72
3
การใช้โปรแกรมสำนักงานในยุคดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 0 0.00
4
การตัดเย็บกระเป๋าผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 15,360 85.33
5
การถ่ายทอดสดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
6
การทำของชำร่วยจากสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
7
การทำตะกร้าเชือกมัดฟาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
8
การแปรรูปอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,550 0 0.00
9
การผลิตไม้กระถางขนาดเล็ก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,800 8,000 90.91
10
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,800 8,110 92.16
11
การวาดรูปและขายรูปทาง NFT
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 10,835 72.23
12
กีตาร์โฟล์คเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
13
ขนมทอด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,550 0 0.00
14
ขนมอบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 26,700 101.14
15
ขนมอบขั้นสูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 0 0.00
16
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
17
ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
18
ภาษาเมืองเหนือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,000 0 0.00
19
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
20
ร้านค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,300 0 0.00
21
ศิลปะการตกแต่งผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 15,360 85.33
22
อาหารไทยจานเดียว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 0 0.00
23
อาหารไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 36,922 139.86
24
อาหารไทยสี่ภาค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 0 0.00
25
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 20,060 151.97
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ 100,000 35,768 35.77
2
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 111,000 9,705 8.74
3
โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
โครงการปกติ 70,000 0 0.00
4
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) สำหรับเด็กปฐมวัยผ่านการเล่น
โครงการปกติ 65,000 62,351 95.92
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 53,000 53.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
โครงการปกติ 100,000 83,134 83.13
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
5
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
6
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,606,470 1,114,941 42.78