หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน
โครงการปกติ 15,000 2,100 14.00
2
โครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาการปั่นฝ้ายด้วยมือ
โครงการปกติ 50,000 24,480 48.96
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 50,000 21.74
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการปกติ 815,000 430,900 52.87
2
โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงป่า
โครงการปกติ 180,000 61,950 34.42
3
โครงการสมุนไพรเพื่อชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจชุมชน ปี 2
โครงการปกติ 100,000 36,000 36.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร วิทยาลัยชุมชนน่าน สาขาการบริการในธุรกิจที่พักและโรงแรม
โครงการปกติ 110,950 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการบทเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 100,000 58,128 58.13
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดน่าน
โครงการปกติ 48,100 13,800 28.69
2
Digital Marketing
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,500 0 0.00
3
การจัดการแผนธุรกิจเพื่อชุมชน(cbmc)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
4
การทำไข่เค็มสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 0 0.00
5
การทำลูกประคบสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 3,000 0 0.00
6
การนวดไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 82,500 0 0.00
7
การประดิษฐ์ผลงานด้วยใบตอง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
8
การแปรรูปสมุนไพรชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
9
การแปรรูปสมุนไพรชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
10
การผูกผ้าและจับจีบในงานพิธีต่าง ๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
11
การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 0 0.00
12
การออกแบบผลิตภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
13
ตัดตุงล้านนา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
14
ท่องเที่ยวเกษตรวิถีน่าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
15
เทียนหอม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 3,300 0 0.00
16
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
17
น้ำหอมแห้ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 3,300 0 0.00
18
ผ้าทอพื้นเมือง 3 (การทอผ้าลายน้ำไหล)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 41,250 0 0.00
19
อาหารถนอมประเภทแหนม-ไส้กรอกอีสาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 48,300 35,270 73.02
2
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ 25,000 0 0.00
3
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการปกติ 50,000 11,600 23.20
4
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
5
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 97,200 0 0.00
6
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
7
โครงการพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิต
โครงการปกติ 20,000 5,000 25.00
8
โครงการส่งเสริมสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
9
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 20,000 5,000 25.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 30,000 46.15
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการพัฒนาการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรจากชุมชนเชิงสร้างสรรค์
โครงการปกติ 100,000 50,000 50.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 100,000 75,000 75.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
5
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
6
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,581,900 889,228 34.44