หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 50,030 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สุมนไพร
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1
การพัฒนาเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
โครงการปกติ 32,000 0 0.00
2
การพัฒนาเครื่องอัดกระถางจากวัสดุธรรมชาติโดยใช้แบบพิมพ์แบบอุ่นร้อน
โครงการปกติ 37,000 0 0.00
3
การพัฒนาชุดตัดหญ้าเครื่องช็อปหญ้าแบบเคลื่อนที่
โครงการปกติ 37,000 0 0.00
4
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำยาดมสมุนไพร การทำลูกประคบ จากเปลือกส้มโอ และช่องทางการจำหน่ายออนไลน์
โครงการปกติ 11,500 0 0.00
5
การพัฒนารถไถนั่งขับเพื่อการเกษตร กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรปลูกมะยงชิด ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โครงการปกติ 62,000 0 0.00
6
เครื่องบดพริกแกงอัตโนมัติ ๒ ขั้นตอนver.2
โครงการปกติ 19,000 0 0.00
7
เครื่องผสมส่วนผสมปลา การทำปลาร้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพืช-สัตว์ ม.1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
โครงการปกติ 37,000 0 0.00
8
เครื่องให้อาหารไก่กี่งอัตโนมัติ
โครงการปกติ 42,000 0 0.00
9
เครื่องอบสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้กับกลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร (พัฒนาเครื่องอบแห้งสองระบบปรับองศาตามดวงอาทิตย์)
โครงการปกติ 32,000 0 0.00
10
เครื่องอบอาหารสัตว์และปุ๋ยอัดเม็ดพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 2 in 1
โครงการปกติ 32,000 0 0.00
11
โครงการเครื่องสไลด์กล้วยอัตโนมัติ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปเกษตรท้องถิ่น บ้านใหม่สุขเกษม หมู่ 7 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 47,000 0 0.00
12
ชุดสาธิตการปลูกผักและเลี้ยงปลาแบบอควาโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ 62,000 0 0.00
13
นวัตกรรมการจัดการความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบไม้และดอกไม้ธรรมชาติตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง AR
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
14
นวัตกรรมการจัดการความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอป่าแดงตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
15
นวัตกรรมการจัดการความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไข่เค็มผงตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
16
นวัตกรรมการจัดการความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มะขามป้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
17
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานกับสวนเกษตรขนาดเล็กกลุ่มเกษตรกรทำนาชุมชนสร้างไทย ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
โครงการปกติ 72,000 0 0.00
18
พัฒนาเครื่องปั่นผสมปุ๋ยเอนกประสงค์ ver.2
โครงการปกติ 24,000 0 0.00
19
พัฒนาเครื่องย่อยวัสดุเหลือใช้
โครงการปกติ 19,000 0 0.00
20
พัฒนาเครื่องหั่นสมุนไพร
โครงการปกติ 19,000 0 0.00
21
พัฒนาเครื่องอัดถ่านแท่ง ver.2
โครงการปกติ 42,000 0 0.00
22
พัฒนาเครื่องอัดเม็ดอาหารไก่
โครงการปกติ 19,000 0 0.00
23
พัฒนาโรงเรือนอบสมุนไพรตามแนวทาง BCG ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 29,500 0 0.00
24
ยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยตากแฟนซีและสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 11,500 0 0.00
25
ยกระดับผลิตภัณพ์น้ำพริกข่าและช่องทางการขายออนไลน์ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 11,500 0 0.00
26
โรงเรือนสาธิตการปลูกผักและเลี้ยงปลาแบบอควาโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ 52,000 0 0.00
รวม 1,245,030 0 0.00