หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปกติ 57,400 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 220,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยในวิถี Next Normal โดยใช้สื่อ EF (Executive Functions)
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 80,000 0 0.00
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1
โครงงานการพัฒนารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ( ประเภทรถตลาด )
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
2
โครงงานการสร้างเครื่องกลั่นน้ำมันจากพลาสติกด้วยความร้อนแบบอัดอากาศ
โครงการปกติ 27,000 0 0.00
3
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องขัดผิวมะนาว
โครงการปกติ 19,000 0 0.00
4
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องจักตอก
โครงการปกติ 15,000 0 0.00
5
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องทำปุ๋ยจากเศษอาหาร
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
6
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องบดมันขนาดเล็ก
โครงการปกติ 18,000 0 0.00
7
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกการต่อวงจรรถจักรยานไฟฟ้า
โครงการปกติ 18,000 0 0.00
8
โครงงานการออกแบบและสร้างเครื่องคั่วพริกเอนกประสงค์
โครงการปกติ 19,500 0 0.00
9
โครงงานการออกแบบและสร้างเครื่องเด็ดก้านพริก
โครงการปกติ 24,500 0 0.00
10
โครงงานการออกแบบและสร้างเครื่องสับหัวมันสำปะหลัง
โครงการปกติ 21,500 0 0.00
11
โครงงานการออกแบบและสร้างเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
12
โครงงานการออกแบบและสร้างเครื่องหั่นยาสูบ
โครงการปกติ 21,500 0 0.00
13
โครงงานเครื่องปอกสับปะรด
โครงการปกติ 28,000 0 0.00
14
โครงงานเครื่องปั้นกระสุนดินเหนียว
โครงการปกติ 18,000 0 0.00
15
โครงงานเครื่องยกของแบบไฮดรอลิกส์
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
16
โครงงานเครื่องรีดน้ำ
โครงการปกติ 15,000 0 0.00
17
โครงงานเตาเผาถ่านคุณภาพสูง
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
18
โครงงานเตาอบอุณหภูมิสูงแบบอนุรักษ์พลังงาน
โครงการปกติ 25,000 0 0.00
19
โครงงานพัฒนาเครื่องเติมน้ำดื่มอัตโนมัติ
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
รวม 922,400 0 0.00