หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 16,300 0 0.00
2
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านกรือโต๊ะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย 54,545 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพบนพื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 220,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการวิจัย การพัฒนาครูนักวิจัยเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย 65,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจรพื้นที่บ้านควนกาแม ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการขยายผลการรับรู้ภาพลักษณ์สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการปกติ 564,000 0 0.00
2
โครงการวัฒนธรรมการแต่งกายสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 156,000 0 0.00
3
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อหลวง ร.9 ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 80,000 0 0.00
4
โครงการสืบสานและยกระดับผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากศิลปาชีพ
โครงการปกติ 80,000 0 0.00
5
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 125,000 0 0.00
6
โครงการเสริมสร้างผู้นำจิตอาสาชุมชนสู่สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 80,000 0 0.00
7
เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ 195,000 0 0.00
รวม 1,735,845 0 0.00