หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 51,500 0 0.00
2
โครงการทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม อาซูรอสัมพันธ์
โครงการปกติ 10,500 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิต สู่ความสำเร็จ ของเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม EF (เพื่อขยายผลกลุ่มเป้าหมายใหม่) บูรณาการร่วมกับนักศึกษาสาขาปฐมวัย )
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 75,000 0 0.00
2
โครงการมหกรรมสัมพันธ์สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
โครงการปกติ 190,000 0 0.00
3
โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 230,000 0 0.00
4
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สันติศึกษา
โครงการปกติ 190,000 0 0.00
5
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามรอยพ่อหลวง
โครงการปกติ 90,000 0 0.00
6
โครงการสืบสานงานช่างศิลป์พื้นถิ่นและการเพิ่มพูนมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
7
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
โครงการปกติ 440,000 0 0.00
รวม 1,637,000 0 0.00