หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 62,030 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 200,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูดของเด็กปฐมวัย ด้วยสื่อชุดนิทานและคำศัพท์พื้นฐาน
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการปกติ 1,280,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้
1
โครงการพัฒนาทรัพยากรทางเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอจะนะบนฐาน BCG Model
โครงการปกติ 437,500 0 0.00
2
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาวะในอำเภอนาทวีตามเกณฑ์มาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (นาทวีเมืองรักษ์สุขภาพ)
โครงการปกติ 437,500 0 0.00
3
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนฐานรากแบบบูรณาการเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้แนวคิด BCG อำเภอสะบ้าย้อย
โครงการปกติ 437,500 0 0.00
4
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนทางทรัพยากรในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 437,500 0 0.00
รวม 3,357,030 0 0.00