หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
ประกาศนียบัตร 130,050 130,050 100.00
2
การจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ 154,800 81,600 52.71
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (MUK_ MUSUEM)
โครงการปกติ 68,000 68,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาทางการตลาดของชุมชนผู้สูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร (KME:สินค้าสูงวัย)
โครงการปกติ 230,000 230,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชนยลวิถีตำบลดงหมู ( Area base)
โครงการปกติ 120,000 106,110 88.43
2
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร (ชุมชนท่องเที่ยว CMLT for BCG)
โครงการปกติ 250,000 250,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนในจังหวัดมุกดาหาร
โครงการปกติ 52,000 52,000 100.00
2
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการบริโภค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 41,250 41,250 100.00
3
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
4
การถนอมอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 16,500 50.00
5
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบตองและผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 33,000 100.00
6
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 33,000 50.00
7
การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกงจากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 33,000 50.00
8
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,750 0 0.00
9
อาหารสำหรับวัยรุ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 13,200 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 369,600 358,964 97.12
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการทางด้านโลจิสติกส์ (Logistic for SEZ) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
โครงการปกติ 416,000 416,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาปฐมวัยด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
“โครงการ แหล่งเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์และการค้าอินโดจีนในรูปแบบดิจิทัล มุกดาหารเมืองแห่งการเรียนรู้ Mukdahan Learning City”
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการการจัดการสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (สมุนไพรเพื่อการอุปโภค บริโภค บ้านนิคม ทหารผ่านศึก ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
โครงการปกติ 100,000 74,990 74.99
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
สร้างผู้นำอย่างสง่า เพื่อพัฒนาชุมชนมุกดาหารอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การจัดการโลจิสติกส์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
5
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
6
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
7
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,645,650 2,382,664 90.06