หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 52,250 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 61,275 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 90,250 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 120,175 0 0.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 48,600 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 55,800 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 86,400 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 117,000 0 0.00
ค่าจัดการเรียนการสอน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 357,500 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 316,050 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 617,500 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 822,250 0 0.00
ค่าหนังสือเรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 110,000 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 129,000 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 190,000 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 253,000 0 0.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 25,300 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 29,670 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 43,700 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 58,190 0 0.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาชีพชุมชน
โครงการปกติ 85,140 37,420 43.95
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปกติ 57,400 53,000 92.33
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 220,000 134,325 61.06
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาระบบไฟฟ้าจากโซลาเซลล์แผงแตก(มือ2)
โครงการปกติ 289,500 63,474 21.93
2
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการปกติ 70,000 15,500 22.14
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
หน่วยซ่อมสร้างบริการเพื่อชุมชน Thailand4.0 (Fixit Community Unit)
โครงการปกติ 60,000 42,000 70.00
2
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,850 0 0.00
3
การจัดการสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 33,000 50.00
4
การนวดมือและฝ่าเท้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,450 21,450 100.00
5
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 44,000 44,000 100.00
6
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 33,000 50.00
7
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 99,000 66,000 66.67
8
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,800 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส และปวช. ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 12,000 0 0.00
2
โครงการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. และ อนุปริญญา
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
3
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 57,000 0 0.00
4
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา
โครงการปกติ 27,000 0 0.00
5
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปวส.2 และระดับปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
6
โครงการพัฒนาความรู้และทดสอบสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการปกติ 35,000 22,125 63.21
7
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 39,300 39,300 100.00
8
โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
9
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
10
โครงการสนับสนุนการยอมรับให้นักวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็ง โดยใช้โจทย์จากชุมชน
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
11
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการปกติ 15,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยในวิถี Next Normal โดยใช้สื่อ EF (Executive Functions)
โครงการปกติ 65,000 61,400 94.46
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุทัยธานี
โครงการปกติ 480,000 277,863 57.89
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 67,200 67.20
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 80,000 47,100 58.88
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1
โครงงานการพัฒนารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ( ประเภทรถตลาด )
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
2
โครงงานการสร้างเครื่องกลั่นน้ำมันจากพลาสติกด้วยความร้อนแบบอัดอากาศ
โครงการปกติ 27,000 27,000 100.00
3
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องขัดผิวมะนาว
โครงการปกติ 19,000 19,000 100.00
4
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องจักตอก
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
5
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องทำปุ๋ยจากเศษอาหาร
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
6
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องบดมันขนาดเล็ก
โครงการปกติ 18,000 18,000 100.00
7
โครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกการต่อวงจรรถจักรยานไฟฟ้า
โครงการปกติ 18,000 18,000 100.00
8
โครงงานการออกแบบและสร้างเครื่องคั่วพริกเอนกประสงค์
โครงการปกติ 19,500 19,500 100.00
9
โครงงานการออกแบบและสร้างเครื่องเด็ดก้านพริก
โครงการปกติ 24,500 24,500 100.00
10
โครงงานการออกแบบและสร้างเครื่องสับหัวมันสำปะหลัง
โครงการปกติ 21,500 21,500 100.00
11
โครงงานการออกแบบและสร้างเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
12
โครงงานการออกแบบและสร้างเครื่องหั่นยาสูบ
โครงการปกติ 21,500 21,500 100.00
13
โครงงานเครื่องปอกสับปะรด
โครงการปกติ 28,000 28,000 100.00
14
โครงงานเครื่องปั้นกระสุนดินเหนียว
โครงการปกติ 18,000 18,000 100.00
15
โครงงานเครื่องยกของแบบไฮดรอลิกส์
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
16
โครงงานเครื่องรีดน้ำ
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
17
โครงงานเตาเผาถ่านคุณภาพสูง
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
18
โครงงานเตาอบอุณหภูมิสูงแบบอนุรักษ์พลังงาน
โครงการปกติ 25,000 25,000 100.00
19
โครงงานพัฒนาเครื่องเติมน้ำดื่มอัตโนมัติ
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
หลักสูตร ปวส.
1
การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
2
เทคนิคเครื่องกล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
3
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
4
ไฟฟ้า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
2
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 6,247,350 1,588,157 25.42