หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
โครงการปกติ 104,700 9,990 9.54
2
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร
โครงการปกติ 12,700 12,700 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การสร้างลายผ้าโบราณจากลวดลายภายในวัดต่างๆ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้ลายผ้าจังหวัดสมุทรสาคร ระยะที่ 1
โครงการปกติ 25,300 25,300 100.00
2
โครงการทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 17,800 17,800 100.00
3
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ของชาวไทยทรงดำ จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 25,530 25,530 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การพัฒนามะพรา้วนำ้หอมสู่ตลาด Food Dilivery และการจัดของเสียจากกระบวนการแปรรูปมะพรา้วนำ้หอม
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
2
การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ตรีผลาสู่ตลาดเชิงพาณิชย์
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
3
โครงการวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผลลำไยอ่อนคัดทิ้งของลำไยพันธุ์พวงทอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นน้ำลำไยเข้มข้นที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
โครงการวิจัย 150,000 85,000 56.67
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
2
โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
3
การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,600 27,000 214.29
4
การทำขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 29,700 0 0.00
5
การทำน้ำเต้าหู้,ปาท่องโก๋,สังขยาใบเตย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 48,000 0 0.00
6
การปฏิบัติการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,500 0 0.00
7
ผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 67,500 0 0.00
8
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า) ระดับ ๑
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,800 18,000 166.67
9
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,800 0 0.00
10
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 2
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,600 19,584 90.67
11
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 3
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,600 19,584 90.67
12
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 4
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,800 18,792 174.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 112,950 112,950 100.00
2
โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยชุมชสมุทรสาคร
โครงการปกติ 49,300 49,300 100.00
3
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 101,750 55,825 54.86
4
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 42,400 52,250 123.23
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย ผ่านแนวทางสันทนาการสากล PPRP สู่การเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบสองภาษา
โครงการวิจัย 65,000 63,830 98.20
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ภูมิปัญญาของชุมชนบริเวณอ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการวิจัยแลพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสมุนไพรป่าชายเลนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะห้วข้อเข่าของกลุ่มผู้สูงอายุแถบชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร กรณศึกษาต้นเหงือกปลาหมอ
โครงการวิจัย 100,000 55,000 55.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยผู้นำการเปลี่ยนแปลง
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การจัดการโลจิสติกส์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การจัดการอุตสาหกรรม
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
5
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 1,894,330 1,408,435 74.35