หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขางานหัตถกรรมจักสานสร้างสรรค์ วิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 108,200 0 0.00
2
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร รายวิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง วิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 70,500 0 0.00
3
โครงการจัดพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานร้านกาแฟ วิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
4
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรการออกแบบศิลปะประยุกต์ วิทยาลัยชุมชนน่าน(Program in Applied Art Design)
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน บนฐานพหุวัฒนธรรม (Multicultural)
โครงการปกติ 60,400 8,000 13.25
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 172,500 75.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ
โครงการปกติ 60,000 27,025 45.04
2
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มัดย้อมสีธรรมชาติแบบชิโบริ
โครงการปกติ 200,000 126,385 63.19
3
โครงการสมุนไพรเพื่อชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจชุมชน ปี 3
โครงการปกติ 100,000 38,800 38.80
4
ผึ้งโพรงป่าเพื่อการพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดน่าน
โครงการปกติ 130,000 111,232 85.56
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการปกติ 79,600 38,210 48.00
2
การเขียนแคปชั่นและตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
3
การคิดต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
4
การถ่ายภาพ/ตัดต่อคลิปวีดีโอ ด้วยสมาร์ทโฟน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 44,100 0 0.00
5
การแปรรูปกล้วยในชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
6
การแปรรูปสมุนไพรชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 15,000 50.00
7
การผูกผ้าและจับจีบในงานพิธีต่าง ๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
8
การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,000 100.00
9
การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,750 24,750 100.00
10
ท่องเที่ยวเกษตรวิถีน่าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
11
ทักษะคิดเชิงระบบ จดบันทึกคำหลัก ร้อยเรียงสู่แผนเพื่อลงมือสร้างรูปธรรม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 1,665 0 0.00
12
เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าชุมชนเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
13
น้ำหอมแห้งเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 3,000 0 0.00
14
บาริสต้ากาแฟน่าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
15
บาริสต้ากาแฟน่าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 46,100 204.89
16
แผนธุรกิจชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
17
พื้นฐานการทอผ้าพื้นเมือง 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 85,400 0 0.00
2
กิจกรรมนิเทศติดตามการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 16,400 2,400 14.63
3
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 27,500 0 0.00
4
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการปกติ 30,500 0 0.00
5
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โครงการปกติ 27,000 27,000 100.00
6
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
โครงการปกติ 41,000 0 0.00
7
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ และบุคลากร หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ 61,000 6,000 9.84
8
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ 38,200 38,200 100.00
9
โครงการส่งเสริมสมรรถนะภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สอนวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 32,800 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการการส่งเสริมสุนทรียภาพทางดนตรีและศิลปะสำหรับครูปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ “ศูนย์น่านศึกษา” พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการปกติ 1,112,000 508,250 45.71
2
ศูนย์ความรู้กินได้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ 80,000 25,000 31.25
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดน่าน
โครงการปกติ 100,000 33,000 33.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 80,000 57,815 72.27
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
5
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
6
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,277,515 1,344,667 41.03