ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ
2
การพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว(หลักสูตรการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพร และการบริการนวดผ่อนคลายและความงาม)
โครงการปกติ
3
โครงการสร้างคนสร้างงานกับการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแกะสลักหนังเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ
5
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
6
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
7
การแปรรูปผลผลิตโกโก้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมชุมชนบ้านคลองหินปูนจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
8
การพัฒนาการตลาดยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
9
โครงการจัดการความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าจากสีธรรมชาติพืชพื้นถิ่นจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
10
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
11
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกส์ จังหวัดสระแก้ว เพื่ออนุรักษ์ สืบสานงานหัตถศิลป์จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
12
โครงการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
13
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
14
โครงการสร้างอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
15
บริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ
16
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การค้าออนไลน์สำหรับชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การตลาดออนไลน์ผ่านแอป TIK TOK
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การตัดเย็บผ้าเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การทำขนมไทยพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
การทำขนมอบเบเกอรี่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
การทำบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
การทำผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลายเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
การทำพริกแกง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
การทำไม้กวาด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
การนวดฝ่าเท้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
27
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อวัว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
28
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
29
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากมะนาว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
30
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากเมล่อน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
31
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
32
โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการออกแบบกราฟฟิก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
33
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
34
ภาษาเขมรสำหรับผู้ประกอบการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
35
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
36
ศาสนพิธีกร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
37
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
38
โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ
39
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ
40
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
41
โครงการพัฒนาผลงานสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ
42
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ
43
โครงการพัฒนาหลักสูตรและติดตามผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์
โครงการปกติ
44
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ
45
โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
46
การพัฒนาทักษะอาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
47
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
48
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรและสมุนไพรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
49
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากพืชสมุนไพรในตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
50
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
51
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
52
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา
53
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
54
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา
55
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา
56
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา
57
วิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (2562)
อนุปริญญา
58
สาธารณสุขชุมชน (2565)
อนุปริญญา