ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการจัดหลักสุตรสัมฤทธิบัตรนวดเพื่อสุขภาพ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2
โครงการต้นกล้า วชช.ยะลา ส่งเสริม เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม วิถีศาสนา
โครงการปกติ
3
โครงการวิถีชุมชน สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นถิ่น
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
5
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการผลิตผ้าจากสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ในจังหวัดยะลา
โครงการปกติ
6
โครงการจัดการความรู้อาหารพื้นถิ่น แบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม สู่สังคมแห่งความสุข
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
7
จัดทำสื่อออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
8
โครงการเผยแพร่ผลงานและการบริการวิชาการแก่ชุมชนจากวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ
9
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
10
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามสมัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
ขนมหวานในร้านคาเฟต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
หลักสูตรการซ่อมแซมและดัดแปลงรูปทรงเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
หลักสูตรการตัดเย็บผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมตามสมัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเพื่อก้าวสู่มืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
หลักสูตรการผลิตกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
หลักสูตรการผลิตเบเกอรี่เพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
หลักสูตรชาชักลีลา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
หลักสูตรผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
หลักสูตรผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
21
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้
โครงการปกติ
22
การส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน วิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
23
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบการเพื่อความเป็นเลิศ
โครงการปกติ
24
โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการปกติ
25
โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
โครงการปกติ
26
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ
27
โครงการส่งเสริมนักศึกษามีจิตอาสา เพื่อพัฒนาบ้านเรา
โครงการปกติ
28
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา และปัตตานี อย่างยั่งยืน
29
โครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ เพื่่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดยะลาอย่างยั่งยืน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
30
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์น่ารู้สำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
31
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไก่เบตงอารมณ์ดี (Free range) ของศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา และสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
32
การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร สู่การเพิ่มมูลค่าจากพืชสมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้
33
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
34
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
35
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
36
การจัดการชุมชน (2565)
อนุปริญญา
37
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
38
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา
39
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา
40
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา
41
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
42
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
43
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา
44
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา
45
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา
46
สาธารณสุขชุมชน (2565)
อนุปริญญา