เทคนิคการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (ประเภทบทความ : บทความให้ความรู้ทั่วไป)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
ภายใต้โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนวิทยาลัยชุมชนน่าน
วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดทำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะขึ้นเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้สอนได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนน่าน...
การพัฒนาหลักสูตรกาแฟน่าน (ประเภทบทความ : บทความให้ความรู้ทั่วไป)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
ภายใต้โครงการ : โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนกาแฟน่าน เพื่อการพัฒนาหลักสูตร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกาแฟในจังหวัดน่าน...
วิจัย การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการคัดเลือกลายไม้สัก (ประเภทบทความ : บทความวิชาการ)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการคัดเลือกลายไม้สัก...
การศึกษาแหล่งที่มาของไม้สักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล (ประเภทบทความ : บทความวิชาการ)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
การศึกษาแหล่งที่มาของไม้สักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล...
บทความวิจัย เฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุวิทยาลัยชุมชนแพร่ (ประเภทบทความ : บทความวิชาการ)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ขอนำเสนองานวิจัยและบทความวิชาการ...
ประวัติชุมชนบ้านนาคำไฮ (ประเภทบทความ : เรื่องเล่าจากพื้นที่)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  ผู้แต่ง                                                  &nbs...
พิพิธภัณฑ์ชุมชน (ประเภทบทความ : เรื่องเล่าจากพื้นที่)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560
ภายใต้โครงการ : รูปแบบและแนวทางการพัฒนาผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
           พิพิธภัณฑ์ชุมชนบางแห่ง  อาจมีสถานที่เหมาะสมสามารถจัดสัดส่วนเป็นร้านค้าชุมชนได้ด้วย  อาจมีบริเวณโดยรอบเป็นสนามเด็กเล่น  เป็นท...
นาคำไฮ โมเดล โจทย์วิจัยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองระดับชุมชน (ประเภทบทความ : เรื่องเล่าจากพื้นที่)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560
ภายใต้โครงการ : รูปแบบและแนวทางการพัฒนาผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
               เมื่อนักวิจัยพบว่า  ข้อมูลที่ได้มา  เป็นข้อมูลในระดับปรากฏการณ์ของชุมชน  เป็นข้อมูลที่คนในชุมชนได้ช่...
โจทย์วิจัยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู (ประเภทบทความ : เรื่องเล่าจากพื้นที่)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560
ภายใต้โครงการ : รูปแบบและแนวทางการพัฒนาผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
  งานวิจัยชุมชน  หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าความคิดเห็นของนักวิจัยที่มีต่อผลการดำเนินงาน  ก็คือ  สรุปผลการวิจัยดีๆ  นี่เอง  ฉะนั้นการทำงานกับชุมชนจึงต้องดำเนินการด้วยความระม...
การทอผ้าขิดไหมกุดแห่ (ประเภทบทความ : เรื่องเล่าจากพื้นที่)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560
ภายใต้โครงการ : รูปแบบและแนวทางการพัฒนาผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
ช่วย ใช้วิธีการยึดเส้นยืนกับเสาเรือนหรือหลัก ใช้ไม้กลมๆ สอดเส้นยืนเพื่อแยกเป็นเส้นยกและเส้นข่ม เวลาจะสอดเส้นพุ่งจึงใช้ไม้แบนๆ สอดเพื่อเปิดเส้นยืน ปัจจุบันยังพบการทอลักษณะนี้ ในชนกลุ่มน้อย เนื่องจาก...
บททความ“การวิจัยและพัฒนาเครื่องตีน้ำห้อมเปียก” วชช.แพร่ (ประเภทบทความ : บทความวิชาการ)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558
ภายใต้โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม
บทคัดย่อ 2) 3pH 10.50-11.50 ในหม้อย้อม รวมทั้งการติดสี และค่าประเมินคุณภาพการใช้เครื่องตีน้ำออกจากผู้ใช้เครื่องตีน้ำห้อม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ&nb...

 หน้าที่ :     | 1