หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
: โครงการยกระดับฝีมือช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างเย็บเสื้อผ้า ระดับ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ 48,000 48,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการมุ่งมั่น อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม วิถีศาสนา ถิ่นยาลอ
โครงการปกติ 12,000 12,000 100.00
2
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสาน ยกระดับเส้นทางวัฒนธรรมกินได้วิถีชุมชน
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
1.โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ 230,000 230,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารในพื้นที่ชายแดนใต้
โครงการปกติ 150,000 150,000 100.00
2
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำเกษตร (ปลูกผักยกแคร่) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิต
โครงการปกติ 170,000 170,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
จัดทำสื่อออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการเผยแพร่ผลงานและการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ 52,500 32,345 61.61
2
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,480 47,218 192.88
3
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 7,596 57.55
4
การออกแบบเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 14,000 77.78
5
ขนมหวานในร้านคาเฟต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,440 17,335 89.17
6
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 46,000 24,000 52.17
7
หลักสูตรการขายสินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างไรให้โดนใจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,200 0 0.00
8
หลักสูตรการซ่อมแซมและดัดแปลงรูปทรงเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,560 5,400 71.43
9
หลักสูตรการตัดเย็บผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมตามสมัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 38,000 15,413 40.56
10
หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเพื่อก้าวสู่มืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 35,750 82,355 230.36
11
หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,800 46,895 215.11
12
หลักสูตรการทำโรตีและชาชัก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 41,600 13,103 31.50
13
หลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 69,500 0 0.00
14
หลักสูตรการผลิตเบเกอรี่เพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,900 44,340 234.60
15
หลักสูตรคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office 365
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,750 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน วิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
2
โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 94,400 92,402 97.88
3
โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
โครงการปกติ 107,800 107,800 100.00
4
โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
5
โครงการส่งเสริมนักศึกษามีจิตอาสาเพื่อพัฒนาบ้านเรา
โครงการปกติ 50,000 59,848 119.70
6
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
7
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรงงาน
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
8
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 85,000 75,152 88.41
9
เสวนาผู้ประกอบการด้านความเป็นเลิศของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 10,000 11,998 119.98
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไก่เบตงอารมณ์ดี (Free range) ของศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการปกติ 170,000 170,000 100.00
2
โครงการงานวัฒนธรรม รักษศิลป์ ถิ่นตะโล๊ะหะลอ สู่วิถีการอยู่ร่วมกัน
โครงการปกติ 70,000 70,000 100.00
3
โครงการจิตอาสาสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 100,000 106,157 106.16
4
โครงการส่งเสริมกระบวนเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 120,000 120,000 100.00
5
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อหลวง ร.9 จังหวัดชายเเดนภาคใต้
โครงการปกติ 140,000 140,000 100.00
6
โครงการส่งเสริมการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาคนและชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการปกติ 700,000 693,843 99.12
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้
1
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ 1,750,000 1,750,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
7
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 5,270,880 5,142,200 97.56