หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (Certificate (Food and Beverage Management)
โครงการปกติ 33,250 0 0.00
2
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบาริสต้ามืออาชีพ (Certificate (Professional Barista)
โครงการปกติ 33,250 0 0.00
3
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน (ผู้บริบาลเด็กปฐมวัย)
โครงการปกติ 64,800 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์(โนราสตูล)
โครงการปกติ 50,030 11,600 23.19
2
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสตูล รองเง็งประยุกต์
โครงการปกติ 12,000 12,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการปกติ 240,000 98,248 40.94
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่มอาชีพสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 350,000 40,242 11.50
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 100,000 2,840 2.84
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
: โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
2
โครงการการออกแบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) และ VR (Virtual Reality)
โครงการปกติ 12,500 0 0.00
3
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โครงการปกติ 20,000 10,000 50.00
4
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
5
การขายสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 0 0.00
6
การใช้สมาร์ทโฟนสำหรับผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 9,000 50.00
7
การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 0 0.00
8
การตัดเย็บชุดสตรีพหุวัฒนธรรม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
9
การผลิตเห็ดนางฟ้าปลอดสารพิษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 45,000 100.00
10
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
11
ขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
12
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 22,500 100.00
13
ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 0 0.00
14
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 0 0.00
15
อาหารขนมเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 21,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การพัฒนานักศึกษาแต่ละสาขาวิชาให้มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ 60,000 33,432 55.72
2
การพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรตามแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
3
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
4
โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัย ชุมชนสตูล
โครงการปกติ 130,000 9,875 7.60
5
โครงการมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการปกติ 50,890 0 0.00
6
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 93,510 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในจังหวัดสตูล
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ “Satun Coffee”
โครงการปกติ 200,000 2,080 1.04
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
การพัฒนาการผลิตและแปรรูปขิงมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชนด้านการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โครงการปกติ 80,000 29,650 37.06
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
5
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
6
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
7
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,100,230 527,467 25.11