หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารชุมชน
โครงการปกติ 56,400 56,400 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มภูมิปัญญาผ้าจก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
2
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าด้วยเทคนิคการเขียนเทียนและการเพ้นท์
โครงการปกติ 12,000 12,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าพื้นเมือง
โครงการปกติ 230,000 236,000 102.61
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากผลิตผลชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
โครงการปกติ 100,000 196,790 196.79
2
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบการให้บริการด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดแพร่
โครงการปกติ 230,000 335,000 145.65
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 50,000 49,008 98.02
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้บริการวิชาการและมวลชนสัมพันธ์สู่ชุมชน
โครงการปกติ 33,600 33,600 100.00
2
กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 37,500 34,480 91.95
3
การใช้โปรแกรมสำนักงานในยุคดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,400 8,808 104.86
4
การตกแต่งผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 16,500 91.67
5
การตัดเย็บกระเป๋าผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 15,390 85.50
6
การตัดเย็บกระเป๋าผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,400 15,964 110.86
7
การทำของชำร่วย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 14,890 82.72
8
การทำผักไมโครกรีนเชิงการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,800 8,975 101.99
9
การประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,400 12,724 88.36
10
การประดิษฐ์ตุงล้านนา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,400 15,041 104.45
11
การประดิษฐ์ตุงล้านนา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 15,655 86.97
12
การแปรรูปอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,550 14,800 128.14
13
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,800 9,300 105.68
14
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,720 12,800 190.48
15
ขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 14,693 111.31
16
ขนมอบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 28,314 107.25
17
ขนมอบขั้นสูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 30,364 115.02
18
เทคนิคการแต่งหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,000 11,757 146.96
19
เทคนิคการแต่งหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,200 13,300 184.72
20
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 5,400 54.55
21
นักบินโดรนเพื่อการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,550 0 0.00
22
ร้านค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,000 13,800 60.00
23
อาหารไทยจานเดียว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 37,400 141.67
24
อาหารไทยสี่ภาค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 36,398 137.87
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการวิจัยสู่การขับเคลื่อนองค์การเพื่อจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 45,500 45,500 100.00
2
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 100,000 99,951 99.95
3
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยชุมชนแพร่
โครงการปกติ 100,000 96,343 96.34
4
โครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
5
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแพร่
โครงการปกติ 18,000 21,565 119.81
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยผ่านสื่อนิทาน
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
การพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ไม้สักวิทยาลัยชุมชนแพร่ มุ่งสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 750,000 749,820 99.98
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการพัฒนาผู้นำชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 80,000 86,000 107.50
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,474,920 2,699,730 109.08