หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 14,250 0 0.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 27,000 0 0.00
ค่าจัดการเรียนการสอน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 97,500 0 0.00
ค่าหนังสือเรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 30,000 0 0.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 6,900 0 0.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
จัดหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ
โครงการปกติ 150,000 150,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 62,030 62,030 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
โครงการปกติ 190,000 190,000 100.00
2
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานราก
โครงการปกติ 170,000 170,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส
โครงการปกติ 52,500 47,196 89.90
2
การทำอาหาร-ขนมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 15,000 50.00
3
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 82,500 73,500 89.09
4
การไลฟ์สดอย่างมืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
5
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 16,500 55.00
6
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
7
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
8
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
9
ช่างตัดผม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 0 0.00
10
ช่างตัดผม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 113,400 252.00
11
ช่างสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
12
หลักสูตรช่างออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 60,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
2
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
3
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ในขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
โครงการปกติ 302,700 302,700 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 450,000 450,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูดของเด็กปฐมวัย ด้วยสื่อชุดนิทานและคำศัพท์พื้นฐาน
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชันโรง
โครงการปกติ 210,000 210,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เทพาเมืองตะไคร้หอม)
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการปกติ 580,000 579,895 99.98
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้
1
โครงการพัฒนาทรัพยากรทางเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอจะนะบนฐาน BCG Model
โครงการปกติ 437,500 437,672 100.04
2
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาวะในอำเภอนาทวีตามเกณฑ์มาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (นาทวีเมืองรักษ์สุขภาพ)
โครงการปกติ 437,500 437,780 100.06
3
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนฐานรากแบบบูรณาการเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้แนวคิด BCG อำเภอสะบ้าย้อย
โครงการปกติ 437,500 430,684 98.44
4
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนทางทรัพยากรในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 437,500 443,863 101.45
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 5,087,380 4,791,721 94.19