หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 116,375 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 296,875 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 37,050 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 236,550 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 468,350 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 57,950 0 0.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 120,600 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 300,600 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 41,400 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 217,800 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 435,600 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 61,200 0 0.00
ค่าจัดการเรียนการสอน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 600,250 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 1,531,250 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 253,500 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 1,618,500 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 3,204,500 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 396,500 0 0.00
ค่าหนังสือเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 245,000 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 625,000 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 78,000 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 498,000 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 986,000 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 122,000 0 0.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 56,350 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 143,750 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 17,940 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 114,540 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 226,780 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 28,060 0 0.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ 29,950 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 50,030 500 1.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน (การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน) /Project Based
โครงการปกติ 300,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
เพิ่มขีดความสามารถช่างไฟฟ้าชุมชน (Up-Skill)
โครงการปกติ 52,500 0 0.00
2
การแต่งหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,500 0 0.00
3
การบำรุงรักษาและซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 0 0.00
4
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,500 0 0.00
5
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,000 0 0.00
6
งานผูกผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,000 300 1.15
7
ช่างเชื่อมติกเหล็กกล้าไร้สนิม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
8
เทคนิคการติดตั้งสายอากาศและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
9
ยุวเกษตรอินทรีย์ (การปลูกพืช)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 0 0.00
10
ยุวเกษตรอินทรีย์ (การเลี้ยงสัตว์)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 0 0.00
11
สมุนไพรชาวบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
: โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรรถนะด้านมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะด้านดิจิทัล ทักษะด้านภาษา และพัฒนาผู้เรียนระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน TQF
โครงการปกติ 82,800 16,900 20.41
2
การพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการปกติ 199,500 60,115 30.13
3
การศึกษากระบวนการวัดและประเมินผลของผู้สอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของผู้เรียน
โครงการปกติ 40,000 0 0.00
4
โครงการพัฒนาพัฒนาหลักสูตร
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
5
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 85,000 19,200 22.59
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 3,794 5.84
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สุมนไพร
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
โครงการปกติ 80,000 0 0.00
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1
การพัฒนาเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
โครงการปกติ 32,000 1,000 3.13
2
การพัฒนาเครื่องอัดกระถางจากวัสดุธรรมชาติโดยใช้แบบพิมพ์แบบอุ่นร้อน
โครงการปกติ 37,000 25,000 67.57
3
การพัฒนาชุดตัดหญ้าเครื่องช็อปหญ้าแบบเคลื่อนที่
โครงการปกติ 37,000 0 0.00
4
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำยาดมสมุนไพร การทำลูกประคบ จากเปลือกส้มโอ และช่องทางการจำหน่ายออนไลน์
โครงการปกติ 11,500 0 0.00
5
การพัฒนารถไถนั่งขับเพื่อการเกษตร กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรปลูกมะยงชิด ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โครงการปกติ 62,000 0 0.00
6
เครื่องบดพริกแกงอัตโนมัติ ๒ ขั้นตอนver.2
โครงการปกติ 19,000 0 0.00
7
เครื่องผสมส่วนผสมปลา การทำปลาร้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพืช-สัตว์ ม.1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
โครงการปกติ 37,000 30,000 81.08
8
เครื่องให้อาหารไก่กี่งอัตโนมัติ
โครงการปกติ 42,000 2,000 4.76
9
เครื่องอบสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้กับกลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร (พัฒนาเครื่องอบแห้งสองระบบปรับองศาตามดวงอาทิตย์)
โครงการปกติ 32,000 25,000 78.13
10
เครื่องอบอาหารสัตว์และปุ๋ยอัดเม็ดพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 2 in 1
โครงการปกติ 32,000 22,000 68.75
11
โครงการเครื่องสไลด์กล้วยอัตโนมัติ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปเกษตรท้องถิ่น บ้านใหม่สุขเกษม หมู่ 7 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 47,000 34,000 72.34
12
ชุดสาธิตการปลูกผักและเลี้ยงปลาแบบอควาโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ 62,000 55,000 88.71
13
นวัตกรรมการจัดการความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบไม้และดอกไม้ธรรมชาติตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง AR
โครงการปกติ 20,000 12,000 60.00
14
นวัตกรรมการจัดการความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอป่าแดงตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ 10,000 6,000 60.00
15
นวัตกรรมการจัดการความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไข่เค็มผงตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ 10,000 6,000 60.00
16
นวัตกรรมการจัดการความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มะขามป้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ 10,000 6,000 60.00
17
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานกับสวนเกษตรขนาดเล็กกลุ่มเกษตรกรทำนาชุมชนสร้างไทย ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
โครงการปกติ 72,000 65,000 90.28
18
พัฒนาเครื่องปั่นผสมปุ๋ยเอนกประสงค์ ver.2
โครงการปกติ 24,000 0 0.00
19
พัฒนาเครื่องย่อยวัสดุเหลือใช้
โครงการปกติ 19,000 15,000 78.95
20
พัฒนาเครื่องหั่นสมุนไพร
โครงการปกติ 19,000 15,000 78.95
21
พัฒนาเครื่องอัดถ่านแท่ง ver.2
โครงการปกติ 42,000 0 0.00
22
พัฒนาเครื่องอัดเม็ดอาหารไก่
โครงการปกติ 19,000 15,000 78.95
23
พัฒนาโรงเรือนอบสมุนไพรตามแนวทาง BCG ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 29,500 22,500 76.27
24
ยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยตากแฟนซีและสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 11,500 0 0.00
25
ยกระดับผลิตภัณพ์น้ำพริกข่าและช่องทางการขายออนไลน์ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 11,500 0 0.00
26
โรงเรือนสาธิตการปลูกผักและเลี้ยงปลาแบบอควาโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ 52,000 45,000 86.54
หลักสูตร ปวส.
1
การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
2
เทคนิคเครื่องกล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
3
เทคนิคโลหะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
4
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
5
ไฟฟ้า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
6
อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 15,576,050 502,309 3.22