ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (กีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ)
ประกาศนียบัตร
2
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน(เกษตรอินทรีย์)
ประกาศนียบัตร
3
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีว่าวอีสานบุรีรัมย์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
5
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
6
โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน กิจกรรมการย้อมผ้าฝ้ายสีธรรมชาติลายขอปลาเค้า
โครงการปกติ
7
โครงการจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ บ้านสวายสอ อย่างยั่งยืน
โครงการปกติ
8
โครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ(IoT)ในจังหวัดบุรีรัมย์
โครงการปกติ
9
โครงการส่งเสริมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
10
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
11
การจัดการน้ำด้วยรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดิน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การทอผ้าขาวม้าพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การทำขนมไทยเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การทำดอกไม้ประดิษฐ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การแปรรูปอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การผูกผ้าและการจับจีบผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
ช่างเขียนทองผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
เทคนิคการพูดในชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
22
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
โครงการปกติ
23
โครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษา
โครงการปกติ
24
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
25
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
26
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล Chapter2
โครงการปกติ
27
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเครือข่ายการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
28
การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนแบบจิตปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
29
โครงการส่งเสริมพลังงานชุมชนและพลังงานทดแทนเพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชนแบบยั่งยืน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
30
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรกะเม็ง สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
31
โครงการ/กิจกรรมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน ในการให้ความรู้ภาวะผู้นำชุมชน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
32
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
33
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
34
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
35
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา