ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 3 เม.ย. 66 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 66
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ
2
พัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3
โครงการจัดการความรู้ช่างจักสานไม้ไผ่เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4
จัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
5
การจัดการความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ จังหวัดยโสธร
โครงการปกติ
6
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดจังหวัดยโสธร
โครงการปกติ
7
การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ปี 2566
โครงการปกติ
8
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผงลาบยโส
โครงการปกติ
9
การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผักพื้นบ้าน
โครงการปกติ
10
ยกระดับความสามารถของชุมชนจักสานไม้ไผ่โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
11
พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์วิทยาลัยชุมชนยโสธร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
12
โครงการติดตามการจัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบ Non credit ที่มุ่งเน้นการสร้างอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ
13
การจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การจัดการดินน้ำและปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การทำกิมจิจากต้นหอม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การทำของที่ระลึกจากเศษหนัง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การทำปลาส้มยโสธร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การทำสเปรย์ดับกลิ่นจากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การบริบาลผู้ป่วย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
การบริหารการเงินและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดยโสธร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดยโสธร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
การผลิตเนื้อครามและย้อมผ้า/เส้นใย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
27
การเพาะเห็ดฟาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
28
การย้อมผ้าและย้อมเส้นใยจากสีธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
29
การย้อมผ้าและย้อมเส้นใยจากสีธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
30
การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครู
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
31
การเสริมสวยนวดสปาหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
32
ช่างซ่อมติดตั้งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
33
ช่างปูกระเบื้อง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
34
นักการตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
35
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
36
ผู้นำเที่ยวอาสาสมัคร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
37
ผู้ประกอบการอาหารสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
38
ไส้กรอกอีสาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
39
การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE))
โครงการปกติ
40
โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
41
โครงการจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ
42
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ
43
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ
44
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนยโสธร ปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ
45
สำรวจความพึงพอใจของชุมชนและนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ
46
อบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
47
โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF) สำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
48
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรว่านไพลด้วยกระบวนการเกษตรชีวภาพเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
49
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
50
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
51
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
52
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
53
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
54
วิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (2562)
อนุปริญญา