หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 116,375 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 296,875 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 37,050 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 236,550 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 468,350 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 57,950 0 0.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 120,600 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 300,600 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 41,400 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 217,800 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 435,600 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 61,200 0 0.00
ค่าจัดการเรียนการสอน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 600,250 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 1,531,250 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 253,500 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 1,618,500 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 3,204,500 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 396,500 0 0.00
ค่าหนังสือเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 245,000 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 625,000 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 78,000 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 498,000 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 986,000 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 122,000 0 0.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 56,350 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 143,750 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 17,940 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 114,540 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 226,780 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 28,060 0 0.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ 29,950 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 50,030 2,500 5.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 24,242 10.54
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน (การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน) /Project Based
โครงการปกติ 300,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 100,000 28,160 28.16
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
เพิ่มขีดความสามารถช่างไฟฟ้าชุมชน (Up-Skill)
โครงการปกติ 52,500 15,000 28.57
2
การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,500 6,000 80.00
3
การแต่งหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,500 0 0.00
4
การบำรุงรักษาและซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 14,400 68.57
5
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,500 0 0.00
6
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,000 19,400 84.35
7
งานผูกผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,000 22,100 85.00
8
ช่างเชื่อมติกเหล็กกล้าไร้สนิม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 12,000 80.00
9
เทคนิคการติดตั้งสายอากาศและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 12,000 80.00
10
ยุวเกษตรอินทรีย์ (การปลูกพืช)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 0 0.00
11
ยุวเกษตรอินทรีย์ (การเลี้ยงสัตว์)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 0 0.00
12
สมุนไพรชาวบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
: โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรรถนะด้านมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะด้านดิจิทัล ทักษะด้านภาษา และพัฒนาผู้เรียนระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน TQF
โครงการปกติ 82,800 48,850 59.00
2
การพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการปกติ 199,500 70,075 35.13
3
การศึกษากระบวนการวัดและประเมินผลของผู้สอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของผู้เรียน
โครงการปกติ 40,000 0 0.00
4
โครงการพัฒนาพัฒนาหลักสูตร
โครงการปกติ 30,000 5,619 18.73
5
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 85,000 19,200 22.59
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 3,794 5.84
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สุมนไพร
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
โครงการปกติ 80,000 552 0.69
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1
การพัฒนาเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
โครงการปกติ 32,000 21,000 65.63
2
การพัฒนาเครื่องอัดกระถางจากวัสดุธรรมชาติโดยใช้แบบพิมพ์แบบอุ่นร้อน
โครงการปกติ 37,000 37,000 100.00
3
การพัฒนาชุดตัดหญ้าเครื่องช็อปหญ้าแบบเคลื่อนที่
โครงการปกติ 37,000 30,000 81.08
4
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำยาดมสมุนไพร การทำลูกประคบ จากเปลือกส้มโอ และช่องทางการจำหน่ายออนไลน์
โครงการปกติ 11,500 0 0.00
5
การพัฒนารถไถนั่งขับเพื่อการเกษตร กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรปลูกมะยงชิด ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โครงการปกติ 62,000 55,000 88.71
6
เครื่องบดพริกแกงอัตโนมัติ ๒ ขั้นตอนver.2
โครงการปกติ 19,000 19,000 100.00
7
เครื่องผสมส่วนผสมปลา การทำปลาร้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพืช-สัตว์ ม.1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
โครงการปกติ 37,000 37,000 100.00
8
เครื่องให้อาหารไก่กี่งอัตโนมัติ
โครงการปกติ 42,000 30,000 71.43
9
เครื่องอบสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้กับกลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร (พัฒนาเครื่องอบแห้งสองระบบปรับองศาตามดวงอาทิตย์)
โครงการปกติ 32,000 32,000 100.00
10
เครื่องอบอาหารสัตว์และปุ๋ยอัดเม็ดพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 2 in 1
โครงการปกติ 32,000 25,000 78.13
11
โครงการเครื่องสไลด์กล้วยอัตโนมัติ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปเกษตรท้องถิ่น บ้านใหม่สุขเกษม หมู่ 7 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 47,000 40,000 85.11
12
ชุดสาธิตการปลูกผักและเลี้ยงปลาแบบอควาโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ 62,000 62,000 100.00
13
นวัตกรรมการจัดการความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบไม้และดอกไม้ธรรมชาติตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง AR
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
14
นวัตกรรมการจัดการความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอป่าแดงตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
15
นวัตกรรมการจัดการความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไข่เค็มผงตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
16
นวัตกรรมการจัดการความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มะขามป้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
17
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานกับสวนเกษตรขนาดเล็กกลุ่มเกษตรกรทำนาชุมชนสร้างไทย ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
โครงการปกติ 72,000 65,000 90.28
18
พัฒนาเครื่องปั่นผสมปุ๋ยเอนกประสงค์ ver.2
โครงการปกติ 24,000 24,000 100.00
19
พัฒนาเครื่องย่อยวัสดุเหลือใช้
โครงการปกติ 19,000 19,000 100.00
20
พัฒนาเครื่องหั่นสมุนไพร
โครงการปกติ 19,000 19,000 100.00
21
พัฒนาเครื่องอัดถ่านแท่ง ver.2
โครงการปกติ 42,000 42,000 100.00
22
พัฒนาเครื่องอัดเม็ดอาหารไก่
โครงการปกติ 19,000 19,000 100.00
23
พัฒนาโรงเรือนอบสมุนไพรตามแนวทาง BCG ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 29,500 29,500 100.00
24
ยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยตากแฟนซีและสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 11,500 0 0.00
25
ยกระดับผลิตภัณพ์น้ำพริกข่าและช่องทางการขายออนไลน์ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 11,500 0 0.00
26
โรงเรือนสาธิตการปลูกผักและเลี้ยงปลาแบบอควาโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ 52,000 52,000 100.00
หลักสูตร ปวส.
1
การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
2
เทคนิคเครื่องกล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
3
เทคนิคโลหะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
4
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
5
ไฟฟ้า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
6
อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 15,583,550 1,011,392 6.49