หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ 48,400 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
การจัดการความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผ้าทอมือจังหวัดตราดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม
โครงการปกติ 60,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 250,000 28,080 11.23
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ GMP
โครงการปกติ 150,000 0 0.00
2
โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตราดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
โครงการปกติ 150,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
วิทยาลัยชุมชนตราดถ่ายทอดภูมิปัญญาพัฒนานวัตกรรม
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
2
การจับจีบผ้า1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,500 13,941 132.77
3
การตัดผมชาย ระดับ2
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
4
การทำขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 0 0.00
5
การทำขนมปังสอดไส้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
6
การประกอบอาหารไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 0 0.00
7
การแปรรูปเห็ด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,100 0 0.00
8
การร้อยมาลัยดอกไม้สด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 0 0.00
9
ข้าวเกรียบสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
10
ธุรกิจเค้กหน้านิ่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 0 0.00
11
ธุรกิจสบู่จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 0 0.00
12
ผู้สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
13
ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการปกติ 20,070 0 0.00
2
โครงการการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความพึงพอใจ และแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนตราดสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 37,500 0 0.00
3
โครงการพัฒนาทักษะผู้สอนวิทยาลัยชุมชนตราดในศตวรรษที่ 21: ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้
โครงการปกติ 81,330 0 0.00
4
โครงการพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 81,400 0 0.00
5
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 46,000 0 0.00
6
โครงการพัฒนาหลักสูตรสำหรับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตราด
โครงการปกติ 55,000 5,200 9.45
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด
โครงการปกติ 434,600 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการสตีมศึกษา (STEAM Education) เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาจังหวัดตราดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ 200,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
เกษตรและการแปรรูป
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,195,900 47,221 2.15