หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารชุมชน
โครงการปกติ 56,400 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มภูมิปัญญาผ้าจก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 50,000 1,900 3.80
2
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าด้วยเทคนิคการเขียนเทียนและการเพ้นท์
โครงการปกติ 12,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าพื้นเมือง
โครงการปกติ 230,000 45,000 19.57
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากผลิตผลชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
โครงการปกติ 100,000 70,580 70.58
2
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบการให้บริการด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดแพร่
โครงการปกติ 230,000 81,496 35.43
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้บริการวิชาการและมวลชนสัมพันธ์สู่ชุมชน
โครงการปกติ 33,600 16,200 48.21
2
กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 37,500 0 0.00
3
การขายรูป NFT
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
4
การตกแต่งผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
5
การตัดเย็บกระเป๋าผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
6
การทำของชำร่วย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
7
การทำตะกร้าจากวัสดุธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
8
การทำผักไมโครกรีน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,800 0 0.00
9
การประดิษฐ์ตุงล้านนา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
10
การแปรรูปอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,550 0 0.00
11
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,800 0 0.00
12
การวาดรูปและขายรูปทาง NFT
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
13
กีตาร์โฟล์คเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
14
ขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 0 0.00
15
ขนมอบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 0 0.00
16
ขนมอบขั้นสูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 0 0.00
17
เทคนิคการแต่งหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,000 0 0.00
18
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 0 0.00
19
นักชงกาแฟขั้นพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
20
นักบินโดรนเพื่อการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,550 0 0.00
21
ร้านค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,000 0 0.00
22
อาหารไทยจานเดียว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 37,400 141.67
23
อาหารไทยสี่ภาค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 0 0.00
24
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการวิจัยสู่การขับเคลื่อนองค์การเพื่อจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 45,500 19,150 42.09
2
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 100,000 33,350 33.35
3
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยชุมชนแพร่
โครงการปกติ 100,000 59,950 59.95
4
โครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โครงการปกติ 80,000 0 0.00
5
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแพร่
โครงการปกติ 18,000 17,284 96.02
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยผ่านสื่อนิทาน
โครงการปกติ 65,000 20,700 31.85
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
การพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ไม้สักวิทยาลัยชุมชนแพร่ มุ่งสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 750,000 157,158 20.95
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 39,500 39.50
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการพัฒนาผู้นำชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 80,000 29,240 36.55
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,505,100 628,908 25.11