ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษา : การทำบายศรีคนไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดบุรีรัมย์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
2
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
3
การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
โครงการปกติ
4
โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ด้วยกลยุทธ์ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และแปรรูปข้าวอินทรี อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการปกติ
5
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ สู่ความยั่งยืน
โครงการปกติ
6
โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
7
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (กีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ)
ประกาศนียบัตร
8
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
9
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
10
การจัดการน้ำด้วยรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดิน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
การซอยผมทรงสมัยนิยม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การทำขนมไทยเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การทำบายศรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การประกอบธุรกิจออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การปลูกผักปลอดสารพิษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การแปรรูปอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การผลิตพืชสมุนไพรในชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การผลิตอิฐบล็อกปูพื้นเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
การผูกผ้าและการจับจีบผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
การเลี้ยงหนูนา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
ช่างเขียนทองผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
27
เทคนิคการพูดในชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
28
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
29
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ (พ.ศ.2566-2571)
โครงการปกติ
30
โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ
31
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
โครงการปกติ
32
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
โครงการปกติ
33
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โครงการปกติ
34
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
โครงการปกติ
35
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเครือข่ายหน่วยจัดการศึกษา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
36
โครงการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนแบบจิตปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
37
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรกะเม็งและแนวทางการแปรรูปสมุนไพรกะเม็งเพื่อสุขภาพ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
38
สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
39
การบัญชี
อนุปริญญา
40
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
41
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
42
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา