ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
2
โครงการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาทางการตลาดของชุมชนผู้สูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร (KME:สินค้าสูงวัย)
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
3
โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม “ปลานิลแดดเดียวสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ”
โครงการปกติ
4
โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการปกติ
5
โครงการจัดการความรู้ผ้าทอมือพื้นเมืองจังหวัดมุกดาหารเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ
6
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยวเพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาดในจังหวัดมุกดาหาร (CMLT:ชุมชนท่องเที่ยวยุคโควิด)
โครงการปกติ
7
โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น (แปรรูปผลิตภัณฑ์จากโคกหนองนาโมเดล)
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
8
โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีพชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
9
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
10
โครงการการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนในจังหวัดมุกดาหาร
โครงการปกติ
11
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการบริโภค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การถนอมอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การถนอมอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การถนอมอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การปั้นและการแกะสลัก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบตองและผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ (พานบายศรี ขันหมากเบง และงานใบตอง)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ (พานบายศรี ขันหมากเบง และงานใบตอง)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกงจากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
27
โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
28
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
29
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
30
โครงการการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลป่าไร่ อ.ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
31
โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
32
โครงการสร้างผู้นำอย่างสง่า (Smart Leaders เพื่อพัฒนาชุมชนมุกดาหารอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
33
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
34
การจัดการโลจิสติกส์ (2562)
อนุปริญญา
35
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
36
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
37
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
38
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา
39
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุปริญญา