ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
2
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและคุณภาพขีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
3
โครงการพัฒนาศักยภาพมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ
4
โครงการศูนย์การศึกษาศาสตร์พระราชา
โครงการปกติ
5
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพขีวิตผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
6
โครงการพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร รายวิชา จังหวัดศึกษา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
7
การพัฒนาสื่อองค์ความรู้เพื่อชุมชน และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
8
ส่งเสริมทักษะอาชีพ สร้างรายได้ การทำขนมไทยตามท้องถิ่น
โครงการปกติ
9
การขยายพันธุ์ไผ่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
10
การตัดเย็บผ้าถุงสำเร็จรูปด้วยมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
การตัดเย็บเสื้อสมุนไพรเย็บมือ ๑
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การทำขนมไทยตามท้องถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การผลิตไม้กวาดจากขวดพลาสติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การผลิตไม้กวาดดอกหญ้าและไม่้กวาดทางมะพร้าว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การเพาะเห็ดโคนน้อย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
17
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ
18
โครงการติดตาม ผู้สำเร็จการศึกษา/สำรวจความพึงพอใจ/อนุปริญญา/ฝึกอบรม/นักศึกษาออกกลางคัน
โครงการปกติ
19
โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF
โครงการปกติ
20
โครงการพัฒนามาตรฐานอาจารย์ประจำหลักสูตร
โครงการปกติ
21
โครงการพัฒนาศักยภาพผุ้สอนประจำ และผู้สอนพิเศษ
โครงการปกติ
22
นิเทศติดตามการจัดการศึกษา
โครงการปกติ
23
ส่งเสริมการการวิจัยในชั้นเรียน วิจัยชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำและผู้สอนพิเศษ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
24
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
25
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในท้องถิ่นและแนวทางการแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
26
โครงการสร้างผู้นำชุมชนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
27
การจัดการโลจิสติกส์ (2562)
อนุปริญญา
28
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
อนุปริญญา
29
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
30
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
31
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา