ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
3
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี
7
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
8
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี
9
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
10
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าจัดการเรียนการสอน
11
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี
12
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
13
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี
14
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
15
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าหนังสือเรียน
16
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี
17
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
18
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี
19
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
20
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าอุปกรณ์การเรียน
21
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี
22
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
23
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี
24
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
25
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
26
โครงการการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
27
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
28
โครงการศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุทัยธานี
โครงการปกติ
29
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
30
โครงการพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
31
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
32
หน่วยซ่อมสร้างบริการเพื่อชุมชน Thailand4.0 (Fixit Community Unit)
โครงการปกติ
33
การจัดการสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
34
การปั้นปูนลายไม้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
35
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
36
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
37
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
38
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
39
พนักงานผสมเครื่องดื่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
40
โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (PRE V-NET) ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ
41
โครงการ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปวส.2 และระดับปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ
42
โครงการการจัดสอบปลายภาคระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ
43
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. และ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ
44
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการปกติ
45
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
46
โครงการพัฒนานักศึกษา
โครงการปกติ
47
โครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โครงการปกติ
48
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและโดนใจแหล่งทุนแบบบูรณาการ
โครงการปกติ
49
โครงการอบรมการใช้ระบบการศึกษาวิทยาลัยชุมชนด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา (Register.iccs.ac.th) นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
50
โครงการขยายผลการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้แหล่งเรียนรู้เรื่องผ้าทอพื้นเมืองอุทัยธานีและบูรณาการ STEM วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
51
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
52
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
53
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องกดสปริงวาล์วรถยนต์ระบบนิวเมติกกึ่งอัตโนมัติ
โครงการปกติ
54
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ
โครงการปกติ
55
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องเติมน้ำมันเกียร์รถยนต์ระบบนิวเมติก
โครงการปกติ
56
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องบดผงถ่านขนาดเล็ก
โครงการปกติ
57
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องบดสมุนไพรขนาดเล็ก
โครงการปกติ
58
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องหีบน้ำอ้อย
โครงการปกติ
59
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องอัดผงถ่านขนาดเล็ก
โครงการปกติ
60
การสร้างและหาประสิทธิภาพตู้อบแห้งสมุนไพรด้วยแสงอาทิตย์
โครงการปกติ
61
การสร้างและหาประสิทธิภาพรถพลังงานไฟฟ้า
โครงการปกติ
62
การออกแบบการสร้างสื่อการสอนชุดสาธิตการต่อหลอดไฟฟ้าและสวิตช์ควบคุม
โครงการปกติ
63
การออกแบบและการสร้างชุดสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้าตู้เย็นระบบอินเวอร์เตอร์
โครงการปกติ
64
การออกแบบและสร้างเครื่องปอกกระเทียม
โครงการปกติ
65
การออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว
โครงการปกติ
66
การออกแบบและสร้างเครื่องปั่นด้ายอัตโนมัติ
โครงการปกติ
67
การออกแบบและสร้างเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ
68
การออกแบบและสร้างสื่อชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ
69
โครงการพัฒนาระบบเช็คชื่อเข้าสถานศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal โดยใช้เทคโนโลยีไอโอที
โครงการปกติ
70
ชุดสื่อการเรียนการสอนระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศรถยนต์
โครงการปกติ
71
นวัตกรรมชุดความรู้บัญชี ในรูปแบบเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) ของศูนย์ผ้าทอมือลาวเวียงลาวครั่งบ้านไร่
โครงการปกติ
72
พัฒนาระบบการให้บริการการออมเงินโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
73
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
74
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา