ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาการร่อนแร่ จังหวัดระนอง
โครงการปกติ
2
โครงการสืบสานเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดระนอง
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3
การจัดการความรู้และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
4
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
โครงการปกติ
5
โครงการเกษตรบูรณาการ
โครงการปกติ
6
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นเมืองจังหวัดระนอง
โครงการปกติ
7
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอาหารพื้นเมือง
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
8
การจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการสร้างผู้ประกอบการชุมชนวิถีใหม่
โครงการปกติ
9
โครงการจัดหลักสูตรสัมฤทธิบัตรสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
10
โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
11
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการปกติ
12
English for Basic Communication
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การจัดและตกแต่งสถานที่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การถ่ายภาพและตัดต่อ Clip Video
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การทำ-ตกแต่งขนมและอาหารว่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การทำผลิตภัณฑ์จักสาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
โปรแกรมสำนักงานยุคดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
ผลิตภัณฑ์ประยุกต์จากสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
ภาษาพม่าสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
เรียนรู้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
ออกแบบของที่ระลึก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
24
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาและผู้รับบริการ วิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการปกติ
25
โครงการทดสอบสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนระนอง เช่น ทักษะดิจิทัล ทักษะภาษา ทักษะมาตรฐานสาขาวิชาหรืออาชีพ
โครงการปกติ
26
โครงการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการปกติ
27
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้
โครงการปกติ
28
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ TQF
โครงการปกติ
29
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โครงการปกติ
30
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาระดับอนุปริญญา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ
โครงการปกติ
31
โครงการพัฒนาหลักสูตรและศึกษาการออกกลางคันนักศึกษาอนุปริญญา
โครงการปกติ
32
โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
โครงการปกติ
33
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
34
การใช้วรรณกรรมเป็นฐานรูปแบบสื่อนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
35
สร้างคนต้นแบบปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
36
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
37
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
38
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา
39
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
40
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
41
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
42
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
43
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา