ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผลิตตุ๊กตาไทใหญ่สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานศิลปวัฒนธรรมของชุมชนบ้านแม่ของ
โครงการปกติ
2
กิจกรรมยกระดับรายได้ประชาชนด้วยบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติและภูมิปัญญาจากชุมชนพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
3
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4
การสร้างอาชีพและรายได้จากผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก(เตหน่า)กลุ่มผู้สูงอายุชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่ปิง
โครงการปกติ
5
โครงการส่งเสริมการใช้แพตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้และอาชีพเสริมแก่กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
6
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
7
การจัดการความรู้อ้อยเพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากชุมชนบ้านน้ำฮู
โครงการปกติ
8
โครงการจัดทำชุดความรู้กินได้
โครงการปกติ
9
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
10
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามอัธยาศัยสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย(SME) รุ่นใหม่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
11
โครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
12
พัฒนาศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
13
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อลดความเหลี่อมล้ำทางการศึกษาและอาชีพ รองรับเทคโนโลยี 4.0
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
14
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
15
smart farm สำหรับการประมงบนพื้นที่สูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การขายสินค้าชุมชน ในตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนเขตเทศบาลแม่สะเรียง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การใช้แอปพิเคชั่นในการสื่อสาร สำหรับยุคดิจิทัล Newnormal
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
การดูแลผู้สูงอายุ (ผู้ป่วยติดเตียง)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
การตลาดออนไลน์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
การตัดเย็บเสื้อไทใหญ่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
การทำเฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์เก่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ตุ๊กตากิ่งกะหร่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
27
การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์กาแฟบ้านแม่ปิง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
28
การบินอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
29
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(First Aid & CPR)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
30
การปรับเปลียนพ่อแม่ให้เป็นครูในยุค New Normal
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
31
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลืองจากไพลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุบ้านยาป่าแหน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
32
การผลิตฝ้ายธรรมชาติและฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
33
การพัฒนาทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยจักรเย็บผ้าสำหรับกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านลุกข้าวหลาม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
34
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
35
การพัฒนาลวดลายผ้าทอ ด้วยมัดย้อมสีธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
36
การยกระดับสู่การขึ้นทะเบียนเป็น young smart farmer (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
37
การส่งเสริมปลูกหญ้าหวานออแกนิก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
38
การอบรมดับเพลิงขั้นต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
39
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการตลาดผลิตภัณฑ์ตุ๊กตากิ่งกะหร่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
40
การออกแบบผลิตภัณฑ์และตราสินค้าชุมชนบ้านผาบ่อง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
41
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
42
คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
43
ดิจิทัลคอมเมิร์ซ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
44
ยกระดับการปลูกกระเทียมเป็นกระเทียมอินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
45
ศิลปะการชงกาแฟ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
46
สนทนาภาษาเมียนมาร์ในชีวิตประจำวัน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
47
หลักการตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
48
หลักสูตรการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากฟักทองเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชาวชุมชนบ้านบ่อไคร้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
49
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ
50
โครงการนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
51
โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ
52
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ. (มคอ.3 , มคอ.4 , มคอ.5 , มคอ.6 , มคอ.7)
โครงการปกติ
53
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
54
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
55
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ
56
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
57
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพร่วมกับสถานประกอบการและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
58
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
59
โครงการสำรวจข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ
60
โครงการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อผู้สำเร็จการศึกษา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
61
การจัดประสบการณ์สำหรับครูเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 มิติ (พัฒนาการ 4 ด้าน,ทักษะสมองEF 9 ด้าน และ Self)
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
62
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นที่อำเภอปาย และอำเภอแม่สะเรียง
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
63
สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
64
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
65
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
66
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
67
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
68
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
69
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา
70
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา