ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
7
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
8
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี
9
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี
10
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
11
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
12
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าจัดการเรียนการสอน
13
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
14
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี
15
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี
16
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
17
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
18
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าหนังสือเรียน
19
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
20
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี
21
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี
22
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
23
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
24
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี
ค่าอุปกรณ์การเรียน
25
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี
26
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี
27
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี
28
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี
29
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี
30
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
31
: โครงการจัดการความรู้ด้านการประดิษฐ์บายศรีขั้นพื้นฐาน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
32
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
33
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
34
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
35
พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) กรณีศึกษา กลุ่มไข่เค็มแม่ทองใบ ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ
36
การขยายพันธ์ุพืช
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
37
การตัดผมชายทรงกลาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
38
การถนอมอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
39
การบำรุงรักษาและซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
40
ขนมไทยแห้ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
41
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
42
งานผูกผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
43
ช่างเชื่อมติกเหล็กกล้าไร้สนิม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
44
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้แสงสว่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
45
ช่างตกแต่งพิมพ์ลายพื้นคอนกรีต
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
46
เทคนิคการซ่อมรถจักรยานยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
47
เทคนิคการติดตั้งสายอากาศและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
48
สมุนไพรชาวบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
49
การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
โครงการปกติ
50
โครงการนิเทศ กำกับ ดูแล และติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
โครงการปกติ
51
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรรถนะด้านมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะด้านดิจิทัล ทักษะด้านภาษา
โครงการปกติ
52
พัฒนานักศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน TQF มีสมรรถนะพื้นฐานการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
โครงการปกติ
53
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้สอนด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
54
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
55
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
56
ส่งเสริมการปลูกและสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรตามวิถีพึ่งพาตนเอง
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
57
การสร้างผู้นำการเปลียนแปลงชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
58
การพัฒนาระบบควบคุมน้ำประปาด้วยสมาร์ทโพน หมู่11 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ
59
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์กระชายขาวต้านโควิด-19
โครงการปกติ
60
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอป่าแดง
โครงการปกติ
61
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เปลือกส้มโอไล่ยุง
โครงการปกติ
62
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผงวุ้น
โครงการปกติ
63
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรตะไคร้หอมต้านโควิด-19
โครงการปกติ
64
การสร้างมูลค่าเพิ่มพริกจินดาทอดกรอบสมุนไพร
โครงการปกติ
65
เครื่องบดพริกแกงกึ่งอัตโนมัติ
โครงการปกติ
66
เครื่องบรรจุข้าวสารแบบสุญญากาศ
โครงการปกติ
67
เครื่องปอกผิวมะกรูดอัตโนมัติ
โครงการปกติ
68
เครื่องปั่นผสมปุ่ยเอนกประสงค์
โครงการปกติ
69
เครื่องผลิตอาหารสัตว์แบบครบวงจร
โครงการปกติ
70
เครื่องผลิตโอโซนฆ่าเชื้อแบบพกพา
โครงการปกติ
71
เครื่องหั่นและบดสมุนไพร
โครงการปกติ
72
เครื่องให้อาหารกบอัตโนมัติ
โครงการปกติ
73
เครื่องอบสมุนไพรสองระบบปรับองศาตามดวงอาทิตย์
โครงการปกติ
74
โครงการเครื่องช็อปหญ้าแบบเคลื่อนที่
โครงการปกติ
75
โครงการเครื่องสูบน้ำซิ่งขนาดเล็ก
โครงการปกติ
76
ชุดสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานแบบออนกริดขนาด 600W
โครงการปกติ
77
ชุดสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานแบบออฟกริดขนาด 300W
โครงการปกติ
78
ชุดสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานแบบไฮบริดออฟกริดขนาด 1800W
โครงการปกติ
79
ชุดสื่อการสอนเทคโนโลยีแขนกลและสายพานลำเลียง
โครงการปกติ
80
เตาเผาขยะไร้ควัน
โครงการปกติ
81
แปลงผักอัจฉริยะ (Smart Farm)
โครงการปกติ
82
พัฒนาเครื่องอัดถ่าน หมู่ 11 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ
83
ระบบเปิด – ปิด พัดลมอัติโนมัติสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน
โครงการปกติ
84
รีโมท AI ควบคุมการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศด้วยแอพพลิเคชั่น
โครงการปกติ
85
หุ่นยนต์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
โครงการปกติ
86
อุโมงค์ฆ่าเชื้อด้วยโอโซน
โครงการปกติ
87
อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ (โควิด-19)
โครงการปกติ
หลักสูตร ปวส.
88
การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
89
เทคนิคเครื่องกล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
90
เทคนิคโลหะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
91
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
92
ไฟฟ้า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
93
อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หลักสูตรอนุปริญญา
94
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
95
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
96
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุปริญญา
97
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา