ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนบนฐานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
2
โครงการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดตาก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
3
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาด เครือข่ายชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวนาอยู่ดีมีสุข ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
โครงการปกติ
4
โครงการสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพสู่การจัดการท่องเที่ยว จังหวัดตาก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย
5
โครงการศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
6
พัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพในชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
7
โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
8
โครงการบริการวิชาการการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ระบาด
โครงการปกติ
9
การทำสบู่สมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
10
การบริหารจัดการโฮมสเตย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การปลูกผักปลอดสารพิษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
ช่างเชื่อมโลหะ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
ภาษาพม่าเพื่อการสือสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
21
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ
22
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
23
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักศึกษาตามอัตลักษณ์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
24
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
25
โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กเป้าหมาย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
26
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
27
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
28
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
29
การแพทย์แผนไทย (2563)
อนุปริญญา
30
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
31
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
32
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา
33
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา