ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำ จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ
2
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
4
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว (ถางใยรัก)
โครงการปกติ
5
แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ภูมิปัญญาของชุมชนบริเวณอ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ
6
การศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลำไย อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการวิจัย
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
7
โครงการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร เตรียมวิชาชีพอุตสาหกรรม
โครงการปกติ
8
โครงพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสัมฤทธิบัตร (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
9
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
10
โครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ
11
โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ
12
การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การทำขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การทำน้ำเต้าหู้,ปาท่องโก๋,สังขยาใบเตย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อในครัวเรือนเพื่อการป้องกัน COVID-19
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
ผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า) ระดับ ๑
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า) ระดับ ๒
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
วีดิโอเพื่อการตลาดออนไลน์ด้วยโทรศัพท์มือถือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
24
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ
25
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละชั้นปีและจบการศึกษา
โครงการปกติ
26
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โครงการปกติ
27
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
28
โครงการพัฒนาศักยภาพครู
โครงการปกติ
29
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปี 2565
โครงการปกติ
30
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในศรรตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
31
การใช้นิทานและวรรณกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
32
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมุนไพรป่าชายเลนเพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการวิจัย
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
33
โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
34
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
35
การจัดการโลจิสติกส์ (2562)
อนุปริญญา
36
การจัดการอุตสาหกรรม
อนุปริญญา
37
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
38
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา