ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
ศิลปะบนผืนผ้าสู๋การท่องเที่ยว
โครงการปกติ
2
ส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนะรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพังงา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3
โครงการส่งเสริมความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
4
การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนตะกั่วป่า-กะปง
โครงการปกติ
5
โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนด้านอาหาร
โครงการปกติ
6
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ชุมชนบ้านกลาง ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
7
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (เกษตรปลอดภัย)
โครงการปกติ
8
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ (หลักสูตรสัมฤทธิบัตร)
โครงการปกติ
9
โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
10
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อบริการวิชาการสู่ชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
11
โครงการวิทยาลัยชุมชนพังงาบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โครงการปกติ
12
การจัดนิทรรศการเพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรการและสารบรรณ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การใช้งานโปรแกรม Spread Sheet Microsoft Excel เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การถักกระเป๋าต่อดอกด้วยเทคนิคโครเชต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การถ่ายภาพและการตกแต่งสินค้าด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อธุรกิจออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การทำปุ๋ยอินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การทำผ้าบาติกเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การทำผ้าบาติกแลพัฒนาลายเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
การทำผ้ามัดย้อมด้วยสีจากวัสดุธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
การทำสบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
การทำสายคล้องแมส DIY ด้วยลูกป้ดและหัวใจถักโครเชต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและฟื้นคืนชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากหอยพันปี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
การพัฒนาทักษะความรู้ด้านมาตรฐานและการขอรับรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
27
การพัฒนาทักษะผู้ประกอบชุมชนสู่เศรษฐกิจBCG
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
28
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
29
การพัฒนานักเล่าเรื่องชุมชนและนักสื่อความหมายชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
30
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
31
การสร้าง Local สู่ เลอค่ากับอาหารท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ให้ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
32
การออกแบบและตัดเย็บกระเป๋า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
33
การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
34
พัฒนาทักษะการLive ขายสินค้าบนแฟลตฟอร์มออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
35
พัฒนาทักษะการทำผ้าบาติกและการออกแบบลวดลายผ้าเฉพาะถิ่น (ลูกชก)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
36
สุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลโควิด-19
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
37
การพัฒนางานวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน
โครงการปกติ
38
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับความปกติใหม่
โครงการปกติ
39
โครงการจัดการเรียนรู้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ
40
โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โครงการปกติ
41
โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
42
โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
43
โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ
44
นิเทศและติดตามการจัดการศึกษาของครูผู้สอน หลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตร วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ
45
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ
46
พัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
47
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
48
โครงการการพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
49
โครงการส่งเสริมการปลูกและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
50
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
51
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
52
การท่องเที่ยว
อนุปริญญา
53
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
54
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
55
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
56
เทคโนโลยีการเกษตร
อนุปริญญา
57
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา
58
อิสลามศึกษา
อนุปริญญา