ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดตราด
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
2
โครงการ การจัดการความรู้ แะสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
3
โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ
4
โครงการพัฒนาทักษะและความรู้การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
โครงการปกติ
5
โครรงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
6
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาชีพชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
7
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
8
โครงการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นถิ่นตราดบนฐานทุนทรัพยากร
โครงการปกติ
9
การทำ Video Content Marketing ด้วย Application บนสมาร์ทโฟน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
10
การทำป้ายชื่อ ของชำร่วย ด้วยเครื่องเลเซอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การสร้างร้านค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
ธุรกิจขนมเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
ธุรกิจเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
ธุรกิจสบู่จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
ผู้ประกอบการการแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
อาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
19
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โครงการปกติ
20
โครงการการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ
21
โครงการพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา (TQF) และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
22
โครงการพัฒนาผู้สอนวิทยาลัยชุมชนตราดสู่การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
23
โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตราด
โครงการปกติ
24
โครงการวิจัยการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมผู้เรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
25
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
26
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
27
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
28
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
29
โครงการผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
30
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
31
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา
32
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
33
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
34
เกษตรและการแปรรูป
อนุปริญญา
35
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา