ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ช่างศิลป์พื้นถิ่นด้านงานไม้แกะสลักจังหวัดแพร่ เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ
2
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาการผลิตไม้แกะสลัก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
4
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากผลิตผลชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โครงการปกติ
5
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ไม้สักวิทยาลัยชุมชแพร่ ปี 2565
โครงการปกติ
6
ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารด้านบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าเพื่อส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
7
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
8
โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
9
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแพร่
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
10
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้บริการวิชาการและมวลชนสัมพันธ์สู่ชุมชน
โครงการปกติ
11
กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การใช้โปรแกรมสำนักงานในยุคดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การตัดเย็บกระเป๋าผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การตัดเย็บกระเป๋าผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การถ่ายทอดสดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การทำของชำร่วยจากสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การทำตะกร้าเชือกมัดฟาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การแปรรูปอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การผลิตไม้กระถางขนาดเล็ก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
การวาดรูปและขายรูปทาง NFT
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
กีตาร์โฟล์คเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
ขนมทอด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
ขนมอบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
ขนมอบขั้นสูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
27
ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
28
ภาษาเมืองเหนือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
29
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
30
ร้านค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
31
ศิลปะการตกแต่งผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
32
อาหารไทยจานเดียว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
33
อาหารไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
34
อาหารไทยสี่ภาค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
35
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
36
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ
37
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
38
โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
โครงการปกติ
39
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
40
โครงการพัฒนาพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) สำหรับเด็กปฐมวัยผ่านการเล่น
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
41
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
42
การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
43
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
44
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา
45
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
46
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
47
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
48
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา