ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นงานศิลป์พื้นบ้านสู่แหล่งเรียนรู้และยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิถีชุมชน
โครงการปกติ
2
โครงการอนุรักษ์สืบสานวิถีศาสนาและศรัทธาในศิลปวัฒนธรรมปลายด้ามขวาน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุวิถีโกตาบารู โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
4
การจัดการความรู้เกษตรผสมผสานหลังจากการทำนา (ด้านปศุสัตว์)
โครงการปกติ
5
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนใต้
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
6
โครงการพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร (ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไทย) ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
7
จัดทำสื่อออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ
8
ดิจิตอลคลาสรูมและการพัฒนาสือออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
9
โครงการเผยแพร่ผลงานและการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ
10
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การออกแบบเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
หลักสูตรการซ่อมแซมและดัดแปลงรูปทรงเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
หลักสูตรการตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเพื่อก้าวสู่มืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
หลักสูตรการถ่ายภาพและสร้างคลิปวีดิโอสั้นจากสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
หลักสูตรการทำโรตีและชาชัก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
หลักสูตรการสานเส้นพลาสติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
หลักสูตรขนมโดนัทสอดไส้ผลไม้พื้นถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
หลักสูตรชาชักลีลา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
หลักสูตรผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
หลักสูตรผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนำสมัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
26
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการปกติ
27
โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
โครงการปกติ
28
โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
โครงการปกติ
29
โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา
โครงการปกติ
30
โครงการส่งเสริมนักศึกษามีจิตอาสาเพื่อพัฒนาบ้านเรา
โครงการปกติ
31
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยชุมนยะลา
โครงการปกติ
32
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรงงาน
โครงการปกติ
33
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
34
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
35
โครงสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
36
การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
37
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการปกติ
38
โครงการผู้นำจิตอาสาสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ
39
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามรอยพ่อหลวง
โครงการปกติ
40
โครงการสังคมพหุวัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็งเชื่อมสันติสุขสู่ชายแดนใต้
โครงการปกติ
41
วัฒนธรรมสานสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนชายเเดนภาคใต้
โครงการปกติ
42
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดแดนภาคใต้
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
43
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม ศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
44
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
45
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
46
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
47
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
48
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา
49
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
50
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
51
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา
52
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา