ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ
2
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนคนปัตตานี
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3
: โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
4
Start Up กับ ธุรกิจชุมชน
โครงการปกติ
5
โครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โครงการปกติ
6
โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าผ้าสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการปกติ
7
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำนาเกลือหวานปัตตานี
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
8
โครงการอบรม “หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง”
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
9
โครงการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์องค์ความรู้ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
10
การขายออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยมสู่อาชีพอิสระ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การทำขนม Coffee break
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การทำเค้ก-แต่งหน้าเค้กและการจัดการร้านเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การทำโรตี-ชาชัก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การทำอาหารว่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การเป็น YouTuber
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การเพาะเห็ด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การออกแบบเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
ช่างตัดผมชายเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
ธุรกิจ start up
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
22
โครงการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
โครงการปกติ
23
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ
24
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการปกติ
25
โครงการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
26
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรอนุปริญญาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการปกติ
27
โครงการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษา
โครงการปกติ
28
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
29
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
30
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทางเลือก สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
31
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ หลักสูตรอนุปริญญา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ
32
โครงการส่งเสริมความรู้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียนวัดผล และประเมินผลนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ
33
โครงการสร้างความเข้าใจครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
34
โครงการสร้างความเข้าใจผู้รับผิดชอบหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
35
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom สำหรับนักศึกษาใหม่
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
36
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EFสำหรับเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
37
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
38
โครงการขับเคลื่อนจิตอาสาสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ
39
โครงการมหกรรมสัมพันธ์สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
โครงการปกติ
40
โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ
41
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สันติศึกษา
โครงการปกติ
42
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามรอยพ่อหลวง
โครงการปกติ
43
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
44
โครงการ การพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่
โครงการปกติ
45
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
โครงการปกติ
46
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อการเลี้ยงโคขุน
โครงการปกติ
47
โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดชุมชนยูโยด่านภาษี
โครงการปกติ
48
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านกูบังบาเดาะ
โครงการปกติ
49
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบาง ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
50
โครงการส่งเสริมอาชีพป่าชายเลน ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
51
โครงการสร้างฐานการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการปกติ
52
โครงการสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม ศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
53
เกษตรนาข้าวปลอดภัย 4.0
โครงการปกติ
54
โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสู่มาตรฐานสุขอนามัย
โครงการปกติ
55
โครงการการยกระดับคุณภาพปลาส้มสะพานม้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
โครงการปกติ
56
โครงการค้นหากลุ่มเป้าหมายในจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
57
โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความต้องการของตลาด
โครงการปกติ
58
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ระดับครัวเรือน
โครงการปกติ
59
โครงการพัฒนาต้นแบบการปลูกและแปรรูปมะเขือเทศ
โครงการปกติ
60
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดเหลว
โครงการปกติ
61
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จักสานก้านจากเมืองสาย บ้านลาเมาะทะเล ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
62
โครงการพัฒนาอาชีพการแปรรูปจากกล้วย
โครงการปกติ
63
โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการปกติ
64
โครงการพัฒนาอาชีพขนมอบกลุ่มสตรี บ้านจะมือฆา ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
65
โครงการศึกษาบริบทและพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนในจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ
66
โครงการส่งเสริมการนำฐานทุนทรัพยากรท้องถิ่นจากผลผลิตทางการเกษตร พืชท้องถิ่น และสมุนไพร มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการปกติ
67
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิตเพื่อการดำรงชีพในยุค New normal
โครงการปกติ
68
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
69
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
70
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
71
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
72
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
73
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
74
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา
75
อิสลามศึกษา (2562)
อนุปริญญา